full de normatives
CEM CAN DRAGÓ

NORMES GENERALS

 1. Els clients menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats en tot moment d’un adult que se’n faci responsables. Dels 14 als 16 anys hauran de dur una autorització. Només podran fer ús dels espais del centre que quedin determinats en la present normativa.
 2. Els menors de 16 anys no poden abonar-se al centre, sense l’autorització dels tutors legals.
 3. Per accedir a l’interior del centre és imprescindible:

CLIENTS: tenir l’accés codificat.

CLIENTS PUNTUALS INDIVIDUALS: la corresponent entrada puntual i omplir el full de dades personals.

CURSETS: tenir l’accés codificat i/o carnet cursetista.

GRUPS: anar acompanyat d’un responsable més gran de 18 anys i haver fet la corresponent reserva prèvia.

INVITACIÓ: invitació degudament emplenada.

 1. Cal respectar el centre. El fet de fer-ne un mal ús i ocasionar desperfectes a la instal.lació i/o material implica fer-ne la reposició, i pot suposar una sanció especial segons ho decideixi l’òrgan administratiu responsable del control de la gestió.
 2. Tots els clients hauran de mantenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta de clients a l’interior del centre de fitness. Qualsevol incompliment pot suposar una sanció especial segons ho decideixi l’òrgan administratiu responsable del control de la gestió.
 3. El centre no es responsabilitza dels objectes extraviats, sostrets o oblidats en els vestidors, armariets o a l’interior del centre. Es recomana no dur objectes de valor al centre, però a aquest efecte els clients disposen d’armariets de seguretat.
 4. Els clients hauran de respectar la modalitat d’abonament a què estiguin inscrits.
 5. A les instal.lacions no es pot utilitzar el mateix calçat de carrer (el calçat esportiu és preferible que sigui de sola blanca). Així mateix cal utilitzar roba esportiva adient per a cada activitat i servei.
 6. És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats. El centre es reserva el dret a modificar les activitats, els tècnics i/o horaris preestablerts.
 7. No es permet fer fotografies ni filmacions a tot el centre, excepte autorització expressa de la direcció
 8. No es permet fumar a tot el centre.
 9. No es permet l’entrada d’ampolles de vidre, llaunes ni menjar dins del centre, tret de terrasses, bars o zones especialment habilitades a aquest efecte.
 10. No es permet l’entrada d’animals domèstics dins els espais esportius.
 11. El fet de no respectar aquest reglament pot donar lloc a suspensió.

ASPECTES ADMINISTRATIUS

 1. Per poder entrar al centre com a client, s’haurà d’emplenar la sol.licitud corresponent i formalitzar la inscripció.
 2. La forma de pagament és obligatòriament bancària, amb caràcter mensual i els rebuts es tramiten al començament de cada mes.
 3. Per donar-se de baixa de qualsevol modalitat d’abonament o servei contractat s’haurà d’avisar abans del dia 15 del mes en què es presenti la baixa; no fer-ho significarà la no-devolució de l’import dels rebuts tramitats. Aquest tràmit s’haurà de fer en l’imprès oficial i necessàriament al mateix centre de fitness, per fax o per correu electrònic.
 4. El fet de donar-se de baixa implica la pèrdua de la quota d’inscripció.
 5. Per acollir-se a la modalitat de quota tercer familiar cal que, com a mínim, dos membres de la unitat familiar estiguin acollits a la quota general del centre. En el moment de notificar-nos la baixa, si el client té quota familiar s’haurà d’especificar si els restants membres volen la baixa. En cas contrari, els clients que continuen al centre s’han d’acollir al canvi de quota que correspongui.
 6. L’impagament de dos rebuts implica la baixa administrativa, la qual cosa impedeix l’accés al centre, així com la reclamació dels imports pendents.
 7. Quan el rebut d’un client sigui retornat per la seva entitat bancària, s’haurà de fer càrrec de les despeses bancàries.
 8. Totes els clients que no abonin les respectives quotes no podran accedir al centre.
 9. Les quotes s’actualitzen a principis d’any segons els criteris de l’òrgan administratiu competent.
 10. El client es pot acollir a la baixa temporal abonant una quota de manteniment i presentant un certificat on es demostri el motiu de la petició (embaràs, intervenció quirúrgica o diagnòstic mèdic). Tindrà una durada màxima de 9 mesos.
 11. Amb la finalitat d’agilitar els tràmits administratius, sempre que un client canviï les seves dades personals (adreça i/o telèfon) o bé les dades bancàries, ha de notificar-ho per escrit, fax o correu electrònic a la recepció del centre abans del dia 15 del mes.
 12. En qualsevol moment el centre pot unilateralment donar noves normes, de compliment obligat per a tots els clients, per al millor funcionament del centre, com a complement o en substitució d’aquestes.

DRETS DEL CLIENT

 1. El client té dret a gaudir del centre en condicions.
 2. El client té dret a fer servir el centre dins l’horari establert i previ pagament de la quota corresponent.
 3. El client té dret a presentar qualsevol reclamació a la direcció del centre, que ha de ser contestada. Amb aquesta finalitat comptem amb una bústia de suggeriments.
 4. El client pot canviar a un altre centre de la cadena Ubae/Eurofitness pagant les quotes mensuals corresponents. El canvi ha de ser immediat; en cas contrari, es perdrà la matrícula abonada al centre d’origen.
 5. El client pot fer qualsevol curs o servei complementari, no ofert en el mateix centre, en un altre centre de la cadena Ubae/Eurofitness, pagant la quota corresponent.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA SALA DE FITNESS MUSCULAR I CARDIOVASCULAR

És obligatori

 1. Fer ús de roba i calçat esportius.
 2. Fer ús de la tovallola per raons d’higiene.
 3. Respectar l’espai reservat en el cas que s’hi faci activitat.
 4. Fer un ús adequat del material i tornar-lo al seu lloc un cop s’hagi utilitzat.
 5. Alternar l’ús dels aparells amb els altres clients.
 6. Seguir sempre les indicacions del tècnic i/o entrenador personal.

No es permet

 1. L’entrada a la sala de fitness als menors de 14 anys. Els menors, de 14 a 16 anys, poden accedir-hi amb l’autorització del pare/mare, tutor/a o representant legal.
 2. Utilitzar el material destinat al treball de força per a menors de 16 anys, sense un adult que se’n faci responsable.
 3. L’entrada de llaunes, ampolles de vidre, i fer àpats a la sala.
 4. Accedir-hi amb la bossa d’esport. Cal deixar-la a l’armariet dels vestidors.
 5. Per mantenir l’ordre i evitar lesions, no es permet entrar a les sessions d’activitat dirigida 10 minuts després d’haver-se iniciat.

Es recomana

 1. Fer un escalfament previ a l’activitat
 2. Assegurar-se que el nivell i dificultat de la sessió són adequats al nivell actual de condició física.
 3. No abandonar la sessió abans que acabi. Si fos així, cal avisar el tècnic abans d’iniciar-se.
 4. Per garantir el nivell i la qualitat de les sessions, recomanem no entrar amb telèfon mòbil.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA PISCINA COBERTA

És obligatori

 1. Portar la roba i el casquet de bany.
 2. Dutxar-se abans d’entrar a la piscina i/o després d’haver utilitzat olis o cremes.
 3. Respectar l’espai reservat en el cas que s’hi faci activitat.
 4. Que els nadons entrin a l’aigua amb bolquers especials (adaptats).
 5. Respectar el material d’ús intern, i seguir sempre les indicacions del tècnic i socorrista.

No es permet

 1. L’entrada al recinte de la piscina als menors de 14 anys, sense l’acompanyament d’un adult que se’n faci responsable. Els menors, de 14 a 16 anys, poden accedir-hi amb l’autorització del pare/mare, tutor/a o representant legal.
 2. Accedir-hi amb roba i/o calçat de carrer, tret de les visites autoritzades per la direcció de centre, i amb protectors específics per al calçat.
 3. Accedir-hi amb la bossa d’esport. Cal deixar-la a l’armariet dels vestidors.
 4. L’entrada de llaunes, ampolles de vidre, ni fer àpats a la zona de la platja.
 5. Cap tipus de joc o d’activitat que comporti un risc propi o cap als altres usuaris, com córrer a les platges de la piscina, saltar,.empènyer, fer castells dintre de l’aigua, entrar de cap a l’aigua,....
 6. L’ús de flotadors d’ús recreatiu i/o inflables.
 7. Utilitzar aletes, manyoples ni altres tipus de material aquàtic, tret d’autorització expressa de la direcció de centre.
 8. Fer servir cap mena de sabó a les dutxes de la piscina.
 9. Per mantenir l’ordre i evitar lesions, no es permet entrar a les sessions d’activitat dirigida 10 minuts després d’haver-se iniciat.
 10. Fer ús de la piscina a tot aquell que presenti una ferida oberta.
 11. Banyar-se amb ulleres de vidre.

Es recomana

 1. Dur sabatilles de goma al recinte de la piscina.
 2. No abandonar la sessió abans que acabi. Si fos així, cal avisar el tècnic abans d’iniciar-se.
 3. Si patiu alguna infecció vírica, bacteriana i/o fúngica, consulteu el vostre metge.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LES SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

És obligatori

 1. Fer ús de roba i calçat esportius. No es pot utilitzar calçat de sola fosca o el que s’hagi fet servir per accedir des de l’exterior.
 2. En les activitats dolces, on el calçat no és obligatori, cal dur mitjons.
 3. Fer ús de la tovallola per raons d’higiene.
 4. Respectar l’espai reservat en el cas que s’hi faci activitat.
 5. Respectar el material d’ús intern, i seguir sempre les indicacions del tècnic.

No es permet

 1. L’entrada a les activitats col·lectives dels menors de 14 anys, tret de les específicament dissenyades al grup o bé aprovat pel personal del centre.
 2. L’utilització individual o col.lectiva de la sala sense la presència del tècnic.
 3. L’accés amb roba i/o calçat de carrer.
 4. Accedir-hi amb la bossa d’esport. Cal deixar-la a l’armariet dels vestidors.
 5. Per mantenir l’ordre i evitar lesions, no es permet entrar a les sessions d’activitat dirigida 10 minuts després d’haver-se iniciat.
 6. L’accés als espais de material i música, així com la seva manipulació.

Es recomana

 1. Assegurar-se que el nivell i dificultat de la sessió són adequats al nivell actual de condició física.
 2. No abandonar la sessió abans que acabi. Si fos així, cal avisar el tècnic abans d’iniciar-se.
 3. Per garantir el nivell i la qualitat de les sessions, recomanem no entrar amb telèfon mòbil.

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS PAVELLONS I INSTAL.LACIONS AUXILIARS

Els clients tan sols podran utilitzar el pavelló en els horaris determinats per a ells, respectant la normativa de funcionament interna del centre.

És obligatori

 1. Reservar el pavelló per poder fer-ne ús.
 2. Seguir les indicacions dels conserges i/o atenció al client.
 3. Per poder accedir a qualsevol espai (inclosos els vestidors) del pavelló, cal sol.licitar la clau al conserge i registrar-ne l’entrega. Així mateix, cal retornar-la en finalitzar l’ús.
 4. Respectar i fer l’ús correcte del material i els espais durant la pràctica de l’activitat esportiva.
 5. Respectar els accessos i les circulacions senyalitzades.
 6. Fer ús de les papereres a tots els espais (pista esportiva, vestidors, graderies, etc.).
 7. No llençar objectes des de la grada a la pista ni a l’inrevés.
 8. En cas d’emergència, seguir les indicacions del personal del pavelló.

No es permet

 1. L’accés als espais de material, així com la manipulació, sense l’autorització pertinent dels tècnics i/o conserge.
 2. L’accés a les pistes de joc amb sabates de carrer i/o sabates de taló sense protecció.
 3. L’accés a l’espai de joc amb begudes que malmetin el pis.
 4. Cap tipus de joc o activitat que comporti un risc cap als altres usuaris i al material esportiu.

Es recomana

 1. Fer ús del calçat esportiu. En les activitats esportives organitzades per la instal.lació s’haurà de respectar les normes particulars del joc i les bàsiques del comportament i joc net.

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS VESTIDORS

El centre no es responsabilitza dels objectes extraviats, sostrets o oblidats en els vestidors, armariets o a l’interior del centre.

És obligatori

 1. Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors, tal com ens agradaria trobar-los.
 2. Respectar i vetllar per la convivència en els espais comuns, tenint actituds i comportaments cívics.
 3. Els armariets són d’ús puntual i han de quedar buits en abandonar el centre, en cas contrari el centre es reserva el dret de buidar les guixetes al finalitzar la jornada, sense fer-se responsable del que hi ha al seu interior.
 4. Desar les pertinences als armariets i assegurar-se que aquest queda degudament tancat (amb un arc de 5mm de diàmetre).
 5. Fer un ús raonable de l’aigua i dipositar els residus als llocs habilitats.

No es permet

 1. Dur a terme accions d’higiene personal com afaitar-se, depilar-se, enyir-se, etc. dins del recinte de les dutxes.
 2. Introduir objectes de vidre o de qualsevol material perillós.
 3. Menjar als vestidors (fer àpats).

Es recomana

 1. Fer ús de les xancletes per dutxar-se i per circular pels vestidors.
 2. Es recomana no dur objectes de valor al centre,però, a aquest efecte, els clients disposen d’armariets de seguretat.
 3. Fer ús dels espais destinats a canviar els nadons.
 4. Assecar-se en el recinte de les dutxes.
 5. Fer ús de bosses de plàstic per guardar les sabates i roba mullada als armariets.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA SAUNA

No es permet la utilització de la sauna als menors de 14 anys. Des del 14 als 16 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

És obligatori

 1. Dutxar-se amb aigua i sabó abans d’entrar, i estar ben secs.
 2. L’ús de la tovallola per estirar-se o seure al banc.
 3. L’ús del banyador.
 4. Respectar la capacitat.

No es permet

 1. L’accés de persones que pateixin malalties infeccioses.
 2. Accedir-hi amb roba ni calçat de carrer.
 3. Dur a terme accions d’higiene personal com afaitar-se, depilar-se, tenyir-se, i altres dins del recinte de la sauna.
 4. Introduir / llençar cap líquid, substància dins la sauna.
 5. Portar joies, rellotge o qualsevol objecte metàl.lic, així com ulleres i lents de contacte.

Es recomana

 1. No utilitzar la sauna a totes aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió i/o hipertensió, varius o cardiopaties greus.
 2. No utilitzar la sauna durant el procés digestiu.
 3. No estar més de 10 o 15 minuts a l’interior de la sauna, i els darrers 2 minuts es recomana mantenir-se assegut.
 4. Beure aigua per rehidratar-se, un cop finalitzada l’operació.
 5. Dutxar-se amb aigua freda en acabar, començant pels peus.