full de normatives
CME EL SORRALL

NORMES GENERALS

 1. Els clients menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats en tot moment d’un adult que se’n faci responsable. Dels 14 als 16 anys hauran de dur una autorització signada pel pare/mare/tutor. Només podran fer ús dels espais del centre que quedin determinats en la present normativa.
 2. Els menors de 14 anys no poden abonar-se al centre, si els pares o tutors legals no són clients del centre.
 3. Per accedir a l’interior del centre és imprescindible:


  CLIENTS: tenir l’accés codificat.

  CLIENTS PUNTUALS INDIVIDUALS: la corresponent entrada puntual i omplir el full de dades personals.

  CURSETS: tenir l’accés codificat i/o carnet cursetista.

  GRUPS: anar acompanyat d’un responsable més gran de 18 anys i haver fet la corresponent reserva prèvia.

  INVITACIÓ: invitació degudament emplenada.


 4. Cal respectar el centre. El fet de fer-ne un mal ús i ocasionar desperfectes a la instal.lació i/o material implica fer-ne la reposició, i pot suposar una sanció especial segons ho decideixi l’òrgan administratiu responsable del control de la gestió.
 5. Tots els clients hauran de mantenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta de clients a l’interior del centre de fitness. Qualsevol incompliment pot suposar una sanció especial segons ho decideixi l’òrgan administratiu responsable del control de la gestió.
 6. El centre no es responsabilitza dels objectes malmesos, extraviats, sostrets o oblidats als vestidors, armariets o a l’interior del centre. Es recomana no dur objectes de valor al centre.
 7. Els clients hauran de respectar la modalitat d’abonament a què estiguin inscrits.
 8. Es recomana no fer servir el mateix calçatdel carrer. Així mateix, cal fer servir roba esportiva adient per a cada activitat i servei.
 9. És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats. El centre es reserva el dret a modificar les activitats, els tècnics i/o horaris preestablerts.
 10. No es permet fer fotografies ni filmacions a tot el centre.
 11. No es permet fumar a tot el centre.
 12. No es permet l’entrada d’ampolles de vidre, llaunes ni menjar dins del centre, tret de terrasses, bars o zones especialment habilitades a aquest efecte.
 13. No es permet l’entrada d’animals domèstics dins el centre.
 14. El fet de no respectar aquest reglament pot donar lloc a la suspensió del contracte.

ASPECTES ADMINISTRATIUS

 1. Per poder entrar al centre com a client, s’haurà d’emplenar la sol.licitud corresponent i formalitzar la inscripció.
 2. La forma de pagament és obligatòriament bancària, amb caràcter mensual i els rebuts es tramiten al començament de cada mes.
 3. Per donar-se de baixa de qualsevol modalitat d’abonament o servei contractat s’haurà d’avisar entre els dies 1 i el 15 de l’ultim mes en ús; no fer-ho significarà la no-devolució de l’import dels rebuts tramitats. Aquest tràmit s’haurà de fer en l’imprès oficial i necessàriament al mateix centre de fitness. El no pagament dels rebuts retornats es requerirà mitjançant sms, email o telèfon. Si no es fa efectiu en el plaç anunciat,es requerirà el pagament per via executiva a través de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
 4. El fet de donar-se de baixa implica la pèrdua de la quota d’inscripció.
 5. Per tal de formalitzar la baixa del servei cal adreçar-se a la recepció del club i fer-ho operatiu, en qualsevol de les diverses opcions que te i de les quals serà degudament informat/da.
 6. Quan el rebut d’un client sigui retornat per la seva entitat bancària, s’haurà de fer càrrec de les despeses bancàries.
 7. Tots els clients que no abonin les respectives quotes no podran accedir al centre.
 8. Les quotes s’actualitzen a principis d’any segons els criteris de l’òrgan administratiu competent.
 9. Amb la finalitat d’agilitar els tràmits administratius, sempre que un client canviï les seves dades personals (adreça i/o telèfon) o bé les dades bancàries, ha de notificar-ho per escrit a la recepció del centre entre els dies 1 i 15 de l’últim mes en ús. En cas de no fer-ho, comportarà l’emissió del rebut corresponent i, per tant, la no devolució de l’import.
 10. En qualsevol moment el centre pot unilateralment donar noves normes, de compliment obligat per a tots els clients, per al millor funcionament del centre, com a complement o en substitució d’aquestes.
 11. D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, les tarifes amb naturalesa de preus públics requereixen de la seva aprovació per part de l’ajuntament i permet el seu cobrament per via executiva en cas d’impagaments. Per al desenvolupament, compliment i control dels serveis prestats i per la realització de les funcions públiques pròpies de l’ens públic que implica la liquidació i gestió dels preus públics dels usuaris dels serveis així com la seva gestió d’impagament dels preus, necessariament les dades personals dels clients de Nuscamps, S.L. es poden comunicar a l’Ajuntament de Mataró segons article 11.2 c) la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en compliment de les finalitats directament relacionades amb els funcions legítimes del cedent i del cessionari. La informació sobre els preus i procediments de cobrament es pot consultar a aquest adreça web: http://mataro.cat/web/portal/ca/sites/tributs/index.html

DRETS DEL CLIENT

 1. El client té dret a fer servir el centre dins l’horari establert i previ pagament de la quota corresponent.
 2. El client té dret a presentar qualsevol reclamació a la direcció del centre, que ha de ser contestada.
 3. El client pot canviar a un altre centre de la cadena Ubae/Eurofitness pagant les quotes mensuals corresponents. El canvi ha de ser immediat; en cas contrari, es perdrà la matrícula abonada al centre d’origen.
 4. El client pot fer qualsevol curs o servei complementari, no ofert en el mateix centre, en un altre centre del Grup Eurofitness, pagant la quota corresponent.

SALA DE FITNESS MUSCULAR I CARDIOVASCULAR

És obligatori

 1. Fer ús de roba i calçat esportius.
 2. Fer ús de la tovallola per raons d’higiene.
 3. Respectar l’espai reservat en el cas que s’hi faci activitat.
 4. Fer un ús adequat del material i tornar-lo al seu lloc un cop s’hagi utilitzat.
 5. Alternar l’ús dels aparells amb els altres clients.
 6. Seguir sempre les indicacions del tècnic i/o entrenador personal.
 7. Recollir el material després de l’entrenament.
 8. Els/les menors d’entre 14 i 15 anys han d’accedir amb l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a legal
 9. Els/les menors d’entre 12 i 13 anys poden accedir acompanyats d’un adult responsable. Podran fer servir únicament aparells cardiovasculars.

No es permet

 1. L’entrada a la sala de fitness als menors de 12 anys.
 2. Utilitzar el material destinat al treball de força per a menors de 16 anys, sense un adult que se’n faci responsable.
 3. L’entrada de llaunes, ampolles de vidre, i fer àpats a la sala.
 4. Accedir-hi amb la bossa d’esport. Cal deixar-la a l’armariet dels vestidors.
 5. L’ús de qualsevol màquina o aparell de força sense sabates esportives.
 6. L’ús del telèfon mòbil com a aparell de música sense auriculars.

Es recomana

 1. Fer un escalfament previ a l’activitat.
 2. Assegurar-se que el nivell i dificultat de la sessió són adequats al nivell actual de condició física.

PISCINA COBERTA

És obligatori

 1. Portar la roba i el casquet de bany.
 2. Dutxar-se abans d’entrar a la piscina i/o després d’haver utilitzat olis o cremes.
 3. Respectar l’espai reservat en el cas que s’hi faci activitat.
 4. Que els nadons entrin a l’aigua amb bolquers especials (adaptats).
 5. Respectar el material d’ús intern, i seguir sempre les indicacions del tècnic i socorrista.

No es permet

 1. L’entrada al recinte de la piscina als menors de 14 anys, sense l’acompanyament d’un adult que se’n faci responsable. Els menors, de 14 a 16 anys, poden accedir-hi amb l’autorització del pare/mare, tutor/a o representant legal.
 2. Accedir-hi amb roba i/o calçat de carrer, tret de les visites autoritzades per la direcció de centre, i amb protectors específics per al calçat.
 3. Accedir-hi amb la bossa d’esport. Cal deixar-la a l’armariet dels vestidors.
 4. L’entrada de llaunes, ampolles de vidre, ni fer àpats a la zona de la platja.
 5. Cap tipus de joc o d’activitat que comporti un risc propi o cap als altres usuaris, com córrer a les platges de la piscina, saltar,.empènyer, fer castells dintre de l’aigua, entrar de cap a l’aigua,....
 6. L’ús de flotadors d’ús recreatiu i/o inflables.
 7. Utilitzar aletes, manyoples ni altres tipus de material aquàtic, tret d’autorització expressa de la direcció de centre.
 8. Fer servir cap mena de sabó a les dutxes de la piscina.
 9. Per mantenir l’ordre i evitar lesions, no es permet entrar a les sessions d’activitat dirigida 10 minuts després d’haver-se iniciat.
 10. Fer ús de la piscina a tot aquell que presenti una ferida oberta.
 11. Banyar-se amb ulleres de vidre.

Es recomana

 1. Dur sabatilles de goma al recinte de la piscina.
 2. No abandonar la sessió abans que acabi. Si fos així, cal avisar el tècnic abans d’iniciar-se.
 3. Si patiu alguna infecció vírica, bacteriana i/o fúngica, consulteu el vostre metge.

SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

És obligatori

 1. Fer ús de roba i calçat esportius. Es recomana no fer servir el mateix calçat del carrer.
 2. A les activitats cos-ment, on el calçat no és obligatori, es recomana dur mitjons.
 3. Fer ús de la tovallola per raons d’higiene.
 4. Respectar l’espai reservat en el cas que s’hi faci activitat.
 5. Respectar el material d’ús intern, i seguir sempre les indicacions del tècnic.
 6. L’edat mínima per accedir a les sales és de 14 anys

No es permet

 1. L’entrada a les activitats col.lectives dels menors de 14 anys, tret de les específicament dissenyades al grup.
 2. La utilització individual o col·lectiva de la sala sense la presència del tècnic.
 3. L’accés amb roba i/o calçat de carrer.
 4. Accedir-hi amb la bossa d’esport. Cal deixar-la a l’armariet dels vestidors.
 5. Per mantenir l’ordre i evitar lesions, no es permet entrar a les sessions d’activitat dirigida 10 minuts després d’haver-se iniciat.
 6. L’accés als espais de material i música, així com la manipulació, només es permet amb l’autorització dels tècnics.

Es recomana

 1. Assegurar-se que el nivell i dificultat de la sessió són adequats al nivell actual de condició física.
 2. No abandonar la sessió abans que acabi. Si fos així, cal avisar el tècnic abans d’iniciar-se.
 3. Per garantir el nivell i la qualitat de les sessions, recomanem no entrar amb telèfon mòbil.

VESTIDORS

El centre no es responsabilitza dels objectes extraviats, sostrets o oblidats en els vestidors, armariets o a l’interior del centre.

És obligatori

 1. 1. Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors, tal com ens agradaria trobar-los.
 1. 2. Respectar i vetllar per la convivència en els espais comuns, tenint actituds i comportaments cívics.
 1. 3. Desar les pertinences als armariets i assegurar-se que aquest queda degudament tancat (fer ús de cadenat de mínim 5 mm).
 1. 4. Fer un ús raonable de l’aigua i dipositar els residus als llocs habilitats.

No es permet

 1. Dur a terme accions d’higiene personal com afaitar-se, depilar-se, tenyir-se, etc. dins del recinte de les dutxes.
 2. Introduir objectes de vidre o de qualsevol material perillós.
 3. Menjar als vestidors (fer àpats).
 4. Els nens i nenes majors de 7 anys hauran de canviar-se al vestidor corresponent.

Es recomana

 1. Fer ús de les xancletes per dutxar-se i per circular pels vestidors.
 2. Es recomana no dur objectes de valor al centre, però, a aquest efecte, els clients disposen d’armariets de seguretat.
 3. Fer ús dels espais destinats a canviar els nadons.
 4. Assecar-se en el recinte de les dutxes.
 5. Fer ús de bosses de plàstic per guardar les sabates i roba mullada als armariets.

BANY DE VAPOR

No es permet la utilització del bany de vapor als menors de 16 anys.

És obligatori

 1. Dutxar-se amb aigua i sabó abans d’entrar, i estar ben secs.
 2. L’ús de la tovallola per estirar-se o seure al banc.
 3. L’ús del banyador.
 4. Respectar la capacitat.

No es permet

 1. L’accés de persones que pateixin malalties infeccioses.
 2. Accedir-hi amb roba ni calçat de carrer.
 3. Dur a terme accions d’higiene personal com afaitar-se, depilar-se, tenyir-se, i altres dins del recinte de la terma.
 4. Introduir / llençar cap líquid, substància dins la sauna.
 5. Portar joies, rellotge o qualsevol objecte metàl.lic, així com ulleres i lents de contacte.

Es recomana

 1. No utilitzar la sauna totes aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió i/o hipertensió, varius o cardiopaties greus.
 2. No utilitzar la sauna durant el procés digestiu.
 3. No estar més de 10 o 15 minuts a l’interior de la sauna, i els darrers 2 minuts es recomana mantenir-se assegut.
 4. Beure aigua per rehidratar-se, un cop finalitzada l’operació.
 5. Dutxar-se amb aigua freda en acabar, començant pels peus.

HIDROMASSATGE

No es permet la utilització de l’hidromassatge als menors de 16 anys.

És obligatori

 1. Dutxar-se abans de prendre un bany.
 2. L’ús del banyador i el casquet de bany.
 3. Respectar la capacitat de l’hidromassatge.

No es permet

 1. L’accés de persones que pateixin malalties infeccioses.
 2. Utilitzar sabó i altres substàncies a l’interior de la banyera.

Es recomana

 1. No utilitzar la banyera d’hidromassatge a totes aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió i/o hipertensió, varius o cardiopaties greus.
 2. No estar més de 10 minuts a l’interior de la banyera, atès que l’aigua calenta produeix un relaxament muscular intens.
 3. Beure aigua per rehidratar-se, un cop finalitzat el bany. Les banyeres individuals tenen diversos sistemes de massatge; premeu el botó del capçal de la banyera per escollir el sistema desitjat i pareu-lo havent acabat. Les banyeres col·lectives funcionen amb un sistema automàtic, no cal que premeu cap botó.

SOLÀRIUM

És obligatori

 1. Dutxar-se després de prendre el sol.
 2. Dutxar-se abans de banyar-se a la piscina.

No es permet

 1. Entrar amb calçat del carrer al recinte.
 2. Entrar begudes en recipient de vidre ni menjar.

Es recomana

 1. Dur sabatilles de goma al recinte de la piscina.
 2. No fer ús de productes bronzejadors.
 3. No fer llargues exposicions al sol en hores de màxima insolació.