full de normatives
CEM ESTACIÓ DEL NORD

CONDICIONS D’ABONAMENT

 1. En el moment de la inscripció, cal facilitar les dades personals, mostrant el DNI i les dades del banc o caixa, per domiciliar-hi els rebuts. En cas de les quotes reduïdes, TR, familiars o monoparentals, s’ha de poder acreditar documentalment per aplicar el descompte.
 2. A la inscripció online, s’haurà de fer arribar tota la informació complementària a la recepció el primer dia.
 3. Es respectarà en tot moment el que disposa la llei de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).
 4. L’import de la quota d’inscripció i el primer pagament mensual serà en efectiu o targeta, cal abonar-lo a la recepció en el moment de donar-se d’alta. Els pagaments següents, es domiciliaran a l’entitat bancària escollida.

NORMES ADMINISTRATIVES

 1. Els rebuts mensuals es domiciliaran a la vostra entitat bancària entre els dies 1 i 5 de cada mes.
 2. L’abonat/da podrà canviar la modalitat d’abonament, sempre que ho comuniqui abans del dia 15 del mes en curs.
 3. Quan un/a abonat/da desitgi donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho a la recepció o per correu electrònic abans del dia 15 del mes en curs. En cas que no ho faci, no se li farà la devolució de l’import dels rebuts tramitats.
 4. L’entitat donarà de baixa a totes aquelles persones que hagin deixat d’abonar una mensualitat. A partir d’aquest moment no es podrà accedir a les instal·lacions. En cas de voler donar-se d’alta una altra vegada, caldrà que pagui el/s rebut/s pendents i que satisfaci els requisits establerts en aquell moment.
 5. Els rebuts impagats tindran el recàrrec corresponent, i s’hauran de pagar a la recepció o a través de l’oficina virtual.
 6. Els preus s’actualitzaran el mes de gener de cada any segons l’aprovació de preus públics.
 7. En cas de pèrdua de polsera, cal comunicar-ho a la recepció com més aviat millor, abonant la tarifa de reposició corresponent. En cas de robatori, cal presentar la denúncia.
 8. Sempre que un/a abonat/da canviï les seves dades d’inscripció, haurà de notificar-ho per escrit a la recepció o a través d’un correu electrònic.
 9. Les entrades puntuals han de facilitar les dades personals així com un document d’identitat legal i existent (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir...).
 10. En cas de modificació d’aquest reglament, prevaldrà la darrera versió modificada, la qual restarà exposada al públic.
 11. Aquest reglament és d’obligat compliment per a tots/es els/les usuaris/es, el qual serà controlat per personal de la instal·lació. La Direcció de la instal·lació a instàncies de l’Ajuntament de Barcelona, podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada en cas d’incompliment d’aquest reglament.

NORMES DE FUNCIONAMENT

 1. Cal seguir totes les indicacions del personal de la instal·lació.
 2. Cal conèixer les indicacions de cartellera així com les noves senyalitzacions del centre.
 3. Per accedir a la instal·lació és imprescindible passar pel torn amb la polsera.
 4. La polsera d’abonat/da és personal i intransferible.
 5. Hem de venir equipats amb la roba esportiva, dues tovalloles i la beguda. Amb el mínim d’estris i/o equipació personal.
 6. Les activitats dirigides són d’aforament limitat, hem de reservar la nostra plaça mitjançant la plataforma digital (oficina virtual o APP). Es pot reservar 24 hores abans de l’inici de l’activitat. No es pot accedir a cap activitat sense reserva.
 7. Cal anul·lar la reserva en cas de no poder assistir. Fem un control de les reserves. És necessari assistir si es reserva i anul·lar si no es pot venir. No venir a una sessió reservada pot implicar una limitació de les reserves durant un període de temps.
 8. La Direcció es reserva el dret de modificar el programa d’activitats en funció de les necessitats de la instal·lació.
 9. La Direcció es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació o els diferents espais i activitats si s’ha arribat a l’aforament màxim permès per la reglamentació vigent o per motius de seguretat.
 10. L’ús de l’ascensor està limitat a les persones autoritzades.
 11. No es permet l’ús de la instal·lació a persones que no compleixin els requisits higiènics mínims ni a les persones que per malalties puguin perjudicar la resta d’usuaris.
 12. Els /les usuaris/es hauran de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i amb la resta d’usuaris/es.
 13. La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. Els objectes perduts, NO ES GUARDARAN.
 14. En cap cas es podrà utilitzar material i/o producte extern al centre. Excepte material de tennis, tennis-taula i bàdminton.
 15. Està prohibit exercir d’entrenador o entrenadora personal dins del centre i se suspendrà provisionalment o permanentment l’accés a la instal·lació a la persona que ho transgredeixi.
 16. En cas de trobar-nos malament, cal que avisem immediatament a qualsevol treballador/a de la instal·lació.
 17. La Direcció de la instal·lació podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada en cas d’incompliment d’aquest reglament.

SALES D’ACTIVITAT DIRIGIDA

 1. És obligatòria la RESERVA PRÈVIA.
 2. Cal anul·lar la reserva en cas de no poder assistir a la sessió. La reiteració de faltes d’assistència serà notificada i penalitzada.
 3. Cal seguir les indicacions del personal tècnic.
 4. És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva i amb la sola neta.
 5. Cal portar dues tovalloles, una per eixugar-se la suor, i l’altre per protegir la màrfega.
 6. És recomanable portar una ampolla d’aigua per hidratar-se.
 7. Podem accedir amb una petita bossa de mà per posar els objectes personals.
 8. És obligatori respectar el marcatge de la zona des d’on es fa la sessió. Cal tenir cura del material esportiu. L’hem de deixar sempre al seu lloc després d’utilitzarlo.
 9. No es permet entrar a la sala un cop iniciada la sessió, ni abandonar les sessions d’activitat dirigida fins al seu acabament.

PISCINA

 1. Els menors de 14 anys, han d’anar amb una persona adulta (Decret 95/2000 del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya).
 2. És obligatori complir les normes i consells del personal tècnic i socorristes. Respectem les instruccions exposades. Preguntem si tenim dubtes.
 3. Cal portar banyador, xancletes, tovallola, casquet de bany i ulleres.
 4. No es permet utilitzar xancletes de dit.
 5. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua. Les dutxes que es poden fer servir estan senyalitzades.
 6. Seguim les senyalitzacions per circular dins del recinte de piscina i les senyalitzacions dels carrers per nivells. Seguim les instruccions del socorrista.
 7. Només podem utilitzar, amb permís del personal tècnic o socorrista, suros, bombolles i pull-boys. No es permet entrar cap material extern a la instal·lació.
 8. Si utilitzem els bancs, col·loquem la tovallola entre el cos i el seient.
 9. Està totalment prohibit escopir, mocar-se i netejar-se la suor amb les mans. Utilitzem el paper i les papereres.
 10. Cal tenir cura en la utilització del bany, tant quan entrem com quan sortim. Femne un bon ús.

PISCINA D’HIDROMASSATGE

 1. L’ús del servei es limita a 10 minuts.
 2. No es permet l’accés a menors de 18 anys.
 3. L’aforament és de 12 usuaris màxim.
 4. Seguim les indicacions del personal tècnic.
 5. És obligatori dutxar-se abans d’utilitzar-la i fer ús del casquet de bany.
 6. No es poden utilitzar cremes, gels, olis, maquillatge etc...
 7. L’hidromassatge queda fora de servei quan hi ha l’activitat de natació per nadons.

BANYS DE VAPOR

 1. L’ús del servei es limita a 10 minuts.
 2. No es permet l’accés a menors de 18 anys.
 3. És obligatori dutxar-se i eixugar-se abans de fer-ne ús.
 4. No podran fer ús del bany de vapor aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió, cardiopaties greus o varius.
 5. Cal sortir-ne immediatament si es nota sensació d’ofec.
 6. No es poden utilitzar cremes, gels, olis ni aromes.
 7. Està prohibit manipular qualsevol dosificador i/o termòstat de dins del recinte.
 8. L’aforament és de 3 usuaris màxim.
 9. Seguim les indicacions del personal tècnic.

SOLÀRIUM

 1. No es pot fer ús de les gandules fins a nou avís.
 2. No es pot entrar amb menjar ni beguda en envasos de vidre.
 3. No es pot jugar, córrer ni fer soroll en aquesta zona.
 4. Cal netejar-se els peus a l’estora a l’entrar, des del solàrium a dins la instal·lació.
 5. Els solàrium és d’ús exclusiu per abonats/des.

SALA DE FITNESS / CARPA FITNESS

 1. Cal que respectem les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
 2. No està permesa l’entrada a menors de 16 anys. Els/les joves de 14 i 15 anys podran fer-ho acompanyats del pare/mare o tutor/a major d’edat i presentant a la recepció del centre una autorització mèdica.
 3. És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva i amb sola neta.
 4. És obligatori portar dues tovalloles, una per eixugar-se la suor i l’altra per col·locar-la entre el cos i l’aparell.
 5. Podem accedir amb una petita bossa de mà per dur-hi els objectes personals.
 6. És recomanable portar una ampolla d’aigua per hidratar-se.
 7. S’ha de recollir el material i descarregar les barres de pesos just després d’utilitzar-lo.
 8. La zona de treball d’estiraments i de pes lliure està senyalitzada.
 9. La maquinària que estigui marcada com a “fora de servei” no es pot utilitzar per raons de seguretat.

SALA D’ESPÍNING / SESSIONS AMB TÈCNICS I VIRTUALS

 1. És obligatòria la RESERVA PRÈVIA
 2. No està permesa l’entrada a la sala menors de 16 anys.
 3. Cal que respectem en cada moment les instruccions del personal tècnic.
 4. És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva i neta.
 5. Cal portar dues tovalloles, una per eixugar-se la suor i l’altre per eixugar la bicicleta.
 6. És recomanable portar una ampolla d’aigua per hidratar-se.
 7. Podem accedir amb una petita bossa de mà per dur-hi els objectes personals.

VESTIDORS I VESTIDORS DE GRUPS

 1. Respectem les senyalitzacions dels circuits d’entrades i sortides, també dels armariets, bancs i dutxes.
 2. Cal tenir cura en la utilització del WC, tant quan entrem com quan sortim. Femne un bon ús.
 3. Es podrà gaudir d’armariets d’ús puntual dotats de sistema de tancament amb cadenat, el qual serà personal i és d’obligatorietat portar-lo. Des de la recepció només es lliuraran cadenats a les entrades puntuals.
 4. Cal deixar els armariets d’ús puntual lliures una vegada acabada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a l’obertura dels armariets i el material que s’hi trobi es guardarà a la recepció del centre només 24 hores. Passat aquest termini, l’empresa no es responsabilitzarà d’aquestes pertinences.
 5. No està permès dur a terme cap operació d’higiene personal (depilar-se, tallarse les ungles, tenyir-se, afaitar-se...) o qualsevol altra operació d’estètica en tot el recinte.
 6. L’ús dels assecadors serà exclusiu per assecar els cabells del cap.

PISTES POLIESPORTIVES

 1. Cal que respecteu en cada moment les instruccions del personal tècnic.
 2. Les pistes es poden utilitzar pels abonats/des sempre que estiguin buides, prèvia sol·licitud a recepció, seguint el criteri de reserves i presentant la polsera d’abonat/da.
 3. És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva i amb sola neta.
 4. Ús obligatori de tovallola. Recomanem cinta de cabell i canalleres.
 5. És recomanable portar una ampolla d’aigua per hidratar-se.
 6. S’ha de venir equipat amb la roba esportiva amb el mínim material necessari.
 7. Podem accedir amb una petita bossa de mà per dur-hi els objectes personals.
 8. Està totalment prohibit escopir, menjar i fumar dins del recinte.
 9. Cal tenir cura en la utilització del bany, tant quan entrem com quan sortim. Femne un bon ús.
 10. Les entitats i escoles són les responsables del manteniment i desinfecció del seu material. Per la seguretat del centre i de tots els membres de les escoles i entitats, no es guardarà cap material que estigui fora d’aquest control. Cal un ordre escrupolós en magatzem i carros.

HORARI DE LA INSTAL·LACIÓ