full de normatives
CEM SALT

CONDICIONS D’ABONAMENT

 1. En el moment de la inscripció, cal facilitar les dades personals, d’identificació de contacte, i les dades del banc o caixa, per domiciliar-hi els rebuts. En cas de pensionistes, familiars o persones amb alguna disminució, cal portar fotocòpies de la documentació pertinent.
 2. En cas d’inscripció online, s’haurà de fer arribar tota la informació complementària a recepció el primer dia.
 3. Es respectarà en tot moment el que disposa la llei de protecció de dades de caràcter personal, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).
 4. L’import de la quota d’inscripció i del primer pagament mensual serà en efectiu o targeta, cal abonar-lo a la recepció en el moment de donar-se d’alta. Els pagaments següents, es domiciliaran a l’entitat bancària escollida.

NORMES ADMINISTRATIVES

 1. Els rebuts mensuals es domiciliaran a la vostra entitat bancària entre els dies 1 i 5 de cada mes.
 2. Els rebuts impagats tindran el recàrrec corresponent i s’hauran de pagar a la recepció o a través de l’oficina virtual.
 3. L’abonat podrà canviar la modalitat d’abonament, sempre que ho comuniqui abans del dia 20 del mes en curs, tot abonant la diferència de les tarifes que corresponguin.
 4. Quan un abonat desitgi donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho a la recepció o per correu electrònic, abans del 15 del mes anterior al que vol que es faci efectiva la baixa.
 5. En cas que no ho faci, no se li farà la devolució de l’import dels rebuts tramitats.
 6. L’entitat donarà de baixa a totes aquelles persones que hagin deixat d’abonar dues mensualitats. A partir d’aquest moment no es podrà accedir a les instal·lacions. En cas de voler donar-se d’alta una altra vegada, caldrà que pagui el/s rebut/s pendents i que satisfaci els requisits establerts en aquell moment.
 7. Els preus s’actualitzaran el mes de gener de cada any, excepte en situacions excepcionals.
 8. En cas de pèrdua de la targeta o polsera cal comunicar-ho a la recepció com més aviat millor, abonant la tarifa de reposició corresponent.
 9. Sempre que un abonat canviï les seves dades d’inscripció, haurà de notificar-ho per escrit a la recepció.
 10. Les entrades puntuals han de facilitar les dades personals així com un document d’identitat legal i existent (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir...)

NORMES DE FUNCIONAMENT

 1. L’horari d’obertura i tancament del centre estarà exposat a la recepció.
 2. Els usuaris hauran d’atenir-se als dies i a les hores d’obertura i de tancament i a la parada tècnica, segons el decret 95/2000 de 22 de febrer pel qual s’estableixen les normes sanitàries de les piscines d’ús públic.
 3. La Direcció es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació o als diferents espais i activitats si s’ha arribat a l’aforament màxim permès per la reglamentació vigent o per motius de seguretat.
 4. Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la targeta o polsera d’accés d’abonat o abonada, o de cursetista i passar-la pels torns d’accés.
 5. La targeta o polsera d’abonat és personal i intransferible.
 6. Cal respectar els horaris de les diferents activitats.
 7. Els cursos i activitats complementàries seguiran el calendari escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament.
 8. La Direcció es reserva el dret de modificar el programa d’activitats en funció de les necessitats de la instal·lació.
 9. Les entrades puntuals estan condicionades a l’aforament de la instal·lació i només permetran un sol accés.
 10. Està prohibit fumar en tota la instal·lació.
 11. Està prohibit menjar, excepte en zones senyalitzades.
 12. Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte amb l’excepció dels gossos pigall.
 13. No es pot entrar en cap espai amb envasos de vidre.
 14. No es permet la venda ni consum de tabac i begudes alcohòliques. Llei 10/1991 de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985 de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
 15. No es permet l’ús de la instal·lació a persones que no compleixin els requisits higiènics mínims, ni a les persones que per malalties puguin perjudicar la resta d’usuaris.
 16. L’ascensor de la instal·lació és d’accés limitat a les persones autoritzades.
 17. Els usuaris hauran de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i amb la resta d’usuaris.
 18. La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. Els objectes perduts que hagin pogut ser recollits es guardaran a recepció durant 15 dies i passat aquest temps, s’entregaran a una ONG.
 19. L’empresa no es fa responsable dels objectes de valor en cas de robatori dins del centre.
 20. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material, en fer-ne mal ús, comportaran la seva reposició. En cap cas es podrà utilitzar cap mena de material i/o producte que pugui perjudicar la instal·lació.
 21. Està prohibit exercir d’entrenador o entrenadora personal i se suspendrà provisionalment o permanentment l’accés a la instal·lació a la persona que ho transgredeixi.
 22. La Direcció de la instal·lació podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada en el cas d’incompliment d’aquest reglament.
 23. En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic o altres malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, cal avisar el personal tècnic o socorristes i anar sempre en companyia.
 24. En cas de trobar-se malament, cal avisar immediatament qualsevol treballador de la instal·lació.
 25. Es recomana passar un reconeixement mèdic abans de qualsevol activitat física.
 26. En cas de modificació d’aquest reglament prevaldrà la darrera versió modificada, la qual restarà exposada al públic.

SALES D’ACTIVITAT DIRIGIDES

 1. No està permesa l’entrada a la sala a menors de 16 anys, excepte a les sessions específiques organitzades pel centre.
 2. No es permet l’ús lliure de les sales.
 3. És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva, cal fer ús de dues tovallola, per eixugar-se la suor i per posar sobre les màquines, és recomanable aigua per hidratar-se.
 4. No es poden entrar bosses d’esport, ni cap altre objecte.
 5. Els usuaris han de respectar-se entre si, així com el material i la programació horària dels espais. La Direcció farà públic un quadre dels horaris de les activitats programades per a cada espai.
 6. Les sessions d’aforament limitat s’han de reservar a través de la plataforma digital (oficina virtual o app).
 7. Cal anul·lar la reserva en cas de no poder assistir a la sessió. La reiteració de faltes d’assistència serà notificada i penalitzada.
 8. Cal tenir cura del material esportiu. S’ha de deixar sempre al seu lloc després d’utilitzar-lo.
 9. No es permet entrar a la sala un cop iniciada la sessió. S’ha de ser puntual. L’escalfament és imprescindible per tal d’evitar lesions.
 10. No abandoneu les sessions d’activitat dirigida fins al seu acabament. Cal avisar al tècnic si heu d’abandonar la sessió abans que s’acabi.

PISCINA

 1. Els menors de 14 anys, han d’anar amb una persona adulta (Decret 95/2000 del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya).
 2. En cas de no saber nedar cal avisar el o la socorrista.
 3. Cal complir les normes i consells del personal tècnic i socorristes.
 4. És obligatori l’ús de vestit de bany, bikini esportiu/competició o burkini.
 5. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua. Si abans heu fet un exercici físic, cal que us dutxeu amb sabó al vestidor.
 6. No està permès canviar-se de roba en el recinte de la piscina.
 7. No es pot fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes del recinte de la piscina.
 8. No es permet entrar menjar ni begudes amb envàs de vidre.
 9. En el recinte de la piscina (tant dins com fora de l’aigua) no es permet cap tipus de joc o activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, saltar de cap, enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
 10. Només es podrà utilitzar, amb permís del personal tècnic o socorristes, suros, bombolles i pull-boys.
 11. Els usuaris de la piscina hauran de respectar els espais que segons la programació es delimitin per a cursets i altres activitats.
 12. Els dies establerts pel calendari dels cursets, hi haurà jornades de portes obertes.

SAUNA I BANY DE VAPOR

 1. No es permet l’ús a menors de 18 anys.
 2. És obligatori dutxar-se i eixugar-se abans i després de fer-ne ús.
 3. Cal portar vestit de bany o bikini esportiu/ competició, sabatilles de bany i asseure’s sobre una tovallola.
 4. És aconsellable hidratar-se abans i després de la sessió.
 5. No es poden utilitzar cremes, gels, olis, aromes, maquillatge, etc.
 6. No es pot entrar-hi menjar, beguda, diaris o revistes, ni material de piscina.
 7. Està prohibit manipular qualsevol dosificador i/o termòstat de dins el recinte.
 8. No és recomanable estar-s’hi més de 10 minuts.
 9. Respecteu l’espai i el relaxament de l’altra gent.
 10. No es pot jugar, córrer, fer soroll, etc. En aquesta zona.
 11. No podran fer ús de la sauna i del bany de vapor, aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió, cardiopaties greus o varius.
 12. Cal sortir-ne immediatament si es nota sensació d’ofec.
 13. No es pot portar a terme cap operació d’higiene personal.

VESTIDORS

 1. Es podrà gaudir d’armariets d’ús puntual dotats de sistema de tancament amb cadenat, el qual serà personal i es podrà adquirir a recepció.
 2. Cal deixar els armariets lliures una vegada acabada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a l’obertura dels armariets i el material que s’hi trobi es dipositarà a objectes perduts.
 3. No està permès dur a terme cap operació d’higiene personal (depilar-se, tallar-se les ungles, tenyir-se, afaitar-se...) o qualsevol altra operació d’estètica en tot el recinte.
 4. L’ús dels assecadors serà exclusius per assecar els cabells.
 5. No deixeu res fora dels armariets, ni mentre feu activitats ni quan us dutxeu, tingueu cura de les vostres pertinences en tot moment.
 6. Respecteu els altres abonats.
 7. Els nens i nenes es podran canviar a qualsevol dels vestidors d’abonats/des fins a una edat màxima de 8 anys..

SALA DE FITNES

 1. No està permesa l’entrada a la sala a menors de 16 anys, excepte a les sessions específiques organitzades pel centre.
 2. Cal que respecteu a cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
 3. No està permès entrar amb el tors despullat, amb vestit i calçat de carrer o amb xancletes.
 4. S’ha d’anar amb roba i calçat esportiu amb la sola neta.
 5. No s’hi poden entrar bosses d’esport, ni aliments, ni ampolles de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació estimi convenient.
 6. El primer ús de les màquines d’eGym s’haurà de fer de la mà d’un tècnic i sempre seguint l’ordre establert del circuit.
 7. Les programacions es faran a través de la plataforma virtual (app).
 8. S’ha d’evitar que les plaques dels aparells impactin entre elles, i llançar els pesos a terra de forma incontrolada.
 9. S’ha de recollir el material i descarregar les barres de pesos just després d’utilitzar-lo.
 10. No es pot moure el material d’una zona a l’altra de la sala.
 11. Durant la pausa de recuperació entre sèries, és obligatori cedir l’aparell si hi ha gent que està esperant.
 12. Pel que fa a les estacions cardiovasculars, si hi ha persones esperant, el temps màxim d’utilització serà de 20 minuts.
 13. És obligatori col·locar una tovallola entre el cos i l’aparell i s’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars. Es pot utilitzar el paper que hi ha a les sales.
 14. No s’hi pot exercir d’entrenador personal.

ESPÍNING

 1. No està permesa l’entrada a la sala a menors de 16 anys, excepte a les sessions específiques organitzades pel centre.
 2. Cal que respecteu a cada moment les instruccions del tècnic encarregat de la sala.
 3. Les sessions s’han de reservar a través de la plataforma digital (oficina virtual o app).
 4. Cal anul·lar la reserva en cas de no poder assistir a la sessió. La reiteració de faltes d’assistència serà notificada i penalitzada.
 5. Les bicicletes s’adjudicaran per rigorós ordre d’arribada.
 6. És obligatori l’ús d’una tovallola per eixugar-se la suor.
 7. Cal hidratar-se durant la sessió.
 8. No es pot utilitzar la sala sense presència del tècnic, a excepció de les activitats virtuals.
 9. En acabar la sessió, s’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells. Podeu utilitzar el paper que hi ha a la sala.
 10. S’ha d’abaixar el selló, pujar el manillar i baixar la resistència.
 11. No es poden canviar els pedals, ni les bicicletes de lloc, tampoc es poden manipular.

PISTES DE PÀDEL

 1. Les reserves es poden fer a través de l’app Playtomic
 2. Les pistes poden ser reservades per abonats o no abonats majors de 18 anys. Els menors de 14 anys hauran de jugar acompanyats d’un adult.
 3. El pagament de la pista i el llum (cas que sigui necessari) es farà a través de l’app Playtomic, i així la pista quedarà validada. El preu de la pista s’ajustarà a les persones abonades i no abonades i que hi juguin. Sent diferents els preus d’abonats i de no abonats.
 4. Els preus són per persona/hora independentment de que hi juguin 2 o 4 jugadors.
 5. S’ha de respectar l’horari de la reserva, tant l’inici com l’acabament. Cal arribar amb un mínim de 5 minuts d’antelació a l’hora de la reserva. En cas que no es faci, es pot perdre la reserva.
 6. Si s’arriba tard a l’hora reservada, és responsabilitat de l’usuari. Passats 15 minuts, el centre podrà disposar de la pista per llogar-la a altres jugadors. No es pot allargar l’hora reservada sense prèvia consulta a la recepció.
 7. Un cop fet el pagament, s’entregarà a recepció la clau d’accés a la pista, a canvi del carnet d’abonat, i en cas de no ser abonat, s’haurà de presentar algun document identificatiu, el qual restarà a la recepció fins a l’acabament de la reserva.
 8. En acabar, caldrà tornar la clau i deixar la porta de la pista tancada i es retornarà el document.
 9. Cal respectar el número de pista assignada a recepció, així com l’horari reservat.
 10. Dins de les pistes només es pot jugar amb pilotes i pales homologades, queden excloses les pilotes de futbol, de bàsquet o qualsevol altre tipus de pales que no sigui de pàdel.
 11. Per raons de seguretat, dins de les pistes de pàdel, no s’hi poden entrar les bosses ni cap altre material.
 12. És imprescindible utilitzar roba adequada. No està permès entrar amb roba i calçat de carrer. És obligatori utilitzar sabatilles esportives per a la pràctica del pàdel. No està permès entrar a les pistes amb banyador, xancletes o el torns nu o mullat.
 13. No està permès menjar ni beure dins les pistes. Tampoc es pot fumar en tot el recinte esportiu.
 14. Cal respectar els altres jugadors de la resta de pistes. No està permès cridar ni donar cops als vidres.
 15. Aquest reglament és d’obligat compliment per a tots els usuaris de les pistes i serà controlat pel personal de la instal·lació. El no compliment pot suposar l’anul·lació de la reserva i/o la prohibició de l’accés a les pistes.

HORARIS