full de normatives
EUROFITNESS VILADECANS

NORMES GENERALS

 1. Els clients menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats en tot moment d’un adult que se’n faci responsable. Només podran fer ús dels espais del centre que quedin determinats en la present normativa. Els menors de 14 anys no podran accedir, ni sols, ni acompanyats d’un adult que se’n faci responsable a la sala de fitness muscular i cardiovascular. Dels 14 als 16 anys hauran de dur una autorització per fer ús dels espais del centre que quedin determinats a la present normativa.
 2. Els menors de 14 anys no poden abonar-se al centre, si els pares o tutors legals no són clients del centre.
 3. Per accedir a l’interior del centre és imprescindible:

CLIENTS: tenir l’accés codificat.

CLIENTS PUNTUALS INDIVIDUALS: la corresponent entrada puntual i omplir el full de dades personals.

GRUPS: anar acompanyat d’un responsable més gran de 18 anys i haver fet la corresponent reserva prèvia.

INVITACIÓ: invitació degudament emplenada amb la signatura de protecció de dades.

 1. Cal respectar el centre. El fet de fer-ne un mal ús i ocasionar desperfectes a la instal.lació i/o material implica fer-ne la reposició, i pot suposar una sanció especial segons ho decideixi l’òrgan administratiu responsable del control de la gestió.
 2. Tots els clients hauran de mantenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta de clients a l’interior del centre de fitness. Qualsevol incompliment pot suposar una sanció especial segons ho decideixi l’òrgan administratiu responsable del control de la gestió.
 3. El centre no es responsabilitza dels objectes extraviats, sostrets o oblidats en els vestidors, armariets o a l’interior del centre. Es recomana no dur objectes de valor al centre.
 4. Els clients hauran de respectar la modalitat d’abonament a què estiguin inscrits.
 5. A les instal.lacions no es pot utilitzar el mateix calçat de carrer (el calçat esportiu és preferible que sigui de sola blanca). Així mateix cal utilitzar roba esportiva adient per a cada activitat i servei.
 6. És obligatori respectar els horaris establerts per a les diferents activitats. El centre es reserva el dret a modificar les activitats, els tècnics i/o horaris preestablerts.
 7. No es permet fer fotografies ni filmacions a tot el centre.
 8. No es permet fumar a tot el centre.
 9. No es permet l’entrada d’ampolles de vidre, llaunes ni menjar dins del centre, tret de terrasses, bars o zones especialment habilitades a aquest efecte.
 10. No es permet l’entrada d’animals domèstics.
 11. L’incompliment de qualsevol de les normes generals, aspectes administratius o normes d’utilització dels espais del club descrites en el present Full de Normatives, significarà la suspensió de la condició de client i el no accés al Club.
 12. El club es reserva el dret d’admisió.
 13. No es permet compartir o deixar la polsera d’accés amb altres pesones. La polsera és personal i intransferible.
 14. No es permet que cap usuari/a (amb abonament o amb entrada puntual) dugui a terme dins el club cap acció o pràctica que impliqui una competència directa a qualsevol dels serveis o productes oferts pel club, com ara els entrenaments personals.

ASPECTES ADMINISTRATIUS

 1. Per poder entrar al centre com a client, s’haurà d’emplenar la sol.licitud corresponent i formalitzar la inscripció.
 2. La forma de pagament és obligatòriament bancària i els rebuts es tramiten al començament de cada mes.
 3. Per donar-se de baixa de qualsevol modalitat d’abonament o servei contractat s’haurà d’avisar abans del dia 15 del mes anterior a la baixa; no fer-ho significarà la no-devolució de l’import dels rebuts tramitats. Aquest tràmit s’haurà de fer en l’imprès oficial i necessàriament al mateix centre de fitness, per fax o per correu electrònic, tornant el document de baixa signat..
 4. El fet de donar-se de baixa implica la pèrdua de la quota d’inscripció.
 5. L’impagament de dos rebuts implica la baixa administrativa, la qual cosa impedeix l’accés al centre, així com la reclamació dels imports pendents.
 6. Quan el rebut d’un client sigui retornat per la seva entitat bancària, s’haurà de fer càrrec de les despeses bancàries.
 7. Totes els clients que no abonin les respectives quotes no podran accedir al centre.
 8. Les quotes s’actualitzen a principis d’any segons els criteris de l’òrgan administratiu competent.
 9. Amb la finalitat d’agilitar els tràmits administratius, sempre que un client canviï les seves dades personals (adreça i/o telèfon) o bé les dades bancàries, ha de notificar-ho per escrit, fax o correu electrònic a la recepció del centre abans del dia 15 del mes anterior.
 10. En qualsevol moment el centre pot unilateralment donar noves normes, de compliment obligat per a tots els clients, per al millor funcionament del centre, com a complement o en substitució d’aquestes.
 11. Al moment de la inscripció cal entregar el DNI i fotocòpia d’un rebut del banc on figuri el titular i el número de compte.
 12. En cap cas es retornarà una quota ja abonada.
 13. En el moment de formalitzar l’alta com a abonat, no es poden tenir rebuts pendents de pagament. En cas que n’hi hagués, cal que s’abonin abans de fer la nova alta.
 14. Les entrades puntuals estan condicionades a l’aformanet del club i normativa d’ús.

DRETS DEL CLIENT

 1. El client té dret a gaudir del centre en condicions.
 2. El client té dret a fer servir el centre dins l’horari establert i previ pagament de la quota corresponent, segons el club.
 3. El client té dret a presentar qualsevol suggeriment a la direcció del centre, que ha de ser contestada. Amb aquesta finalitat comptem amb una bústia de suggeriments a la recepció del club.
 4. El client pot canviar a un altre centre de la cadena Ubae/Eurofitness pagant les quotes mensuals corresponents. El canvi ha de ser immediat; en cas contrari, es perdrà la matrícula abonada al centre d’origen.
 5. El client pot fer qualsevol curs o servei complementari, no ofert en el mateix centre, en un altre centre de la cadena Ubae/Eurofitness, pagant la quota corresponent.

L’horari del club és de dilluns a divendres de 7 a 22 h, i caps de setmana i festius de 8 a 14 h.

Els espais esportius tanquen mitja hora abans de tancar el centre.

Els club tanca els dies 25 i 26 de desembre, i 1 i 6 de gener. Els dies 24 i 31 de gener es tanca a les 14 h.

Quan es tanqui o es variï horaris per festius es notificarà la la recepció del club mitjançant comunicats interns

L’horari podrà ser modificat per causa d’interès general.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA SALA DE FITNESS MUSCULAR I CARDIOVASCULAR

És obligatori

 1. Fer ús de roba i calçat esportius.
 2. Fer ús de la tovallola per raons d’higiene.
 3. Respectar l’espai reservat en el cas que s’hi faci activitat.
 4. Fer un ús adequat del material i tornar-lo al seu lloc un cop s’hagi utilitzat.
 5. Alternar l’ús dels aparells amb els altres clients.
 6. Seguir sempre les indicacions del tècnic i/o entrenador personal.

No es permet

 1. L’entrada a la sala de fitness als menors de 14 anys. Els menors, de 14 a 16 anys, poden accedir-hi amb l’autorització del pare/mare, tutor/a o representant legal i fer ús de les màquines d’entrenament cardiovascular, exclusivament.
 2. Utilitzar el material destinat al treball de força per a menors de 16 anys, sense un adult que se’n faci responsable i estigui al seu costat.
 3. L’entrada de llaunes, ampolles de vidre, i fer àpats a la sala.
 4. Accedir-hi amb la bossa d’esport. Cal deixar-la a l’armariet dels vestidors.
 5. Per mantenir l’ordre i evitar lesions, no es permet entrar a les sessions d’activitat dirigida 5 minuts després d’haver-se iniciat.

Es recomana

 1. Fer un escalfament previ a l’activitat.
 2. Assegurar-se que el nivell i dificultat de la sessió són adequats al nivell actual de condició física.
 3. No abandonar la sessió abans que finalitzi. Si fos així, cal avisar el tècnic abans d’iniciar-se.
 4. Per garantir el nivell i la qualitat de les sessions, recomanem no entrar amb telèfon mòbil.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA PISCINA COBERTA

És obligatori

 1. Portar la roba i el casquet de bany.
 2. Dutxar-se abans d’entrar a la piscina i/o després d’haver utilitzat olis o cremes.
 3. Respectar l’espai reservat en el cas que s’hi faci activitat.
 4. Que els nadons entrin a l’aigua amb bolquers especials (adaptats).
 5. Respectar el material d’ús intern, i seguir sempre les indicacions del tècnic i socorrista.
 6. És obligatori assecar-se abans de baixar als vestidors.

No es permet

 1. L’entrada al recinte de la piscina als menors de 14 anys, sense l’acompanyament d’un adult que se’n faci responsable. Els menors, de 14 a 16 anys, poden accedir-hi amb l’autorització del pare/mare, tutor/a o representant legal.
 2. Accedir-hi amb roba i/o calçat de carrer, tret de les visites autoritzades per la direcció de centre, i amb protectors específics per al calçat.
 3. Accedir-hi amb la bossa d’esport. Cal deixar-la a l’armariet dels vestidors.
 4. L’entrada de llaunes, ampolles de vidre, ni menjar.
 5. Cap tipus de joc o d’activitat que comporti un risc propi o cap als altres usuaris, com córrer al voltant de la piscina, saltar,.empènyer, fer castells dintre de l’aigua, entrar de cap a l’aigua, …
 6. L’ús de flotadors d’ús recreatiu i/o inflables.
 7. Utilitzar aletes, manyoples ni altres tipus de material aquàtic, tret d’autorització expressa del socorrista.
 8. Fer servir cap mena de sabó a les dutxes de la piscina.
 9. Per mantenir l’ordre i evitar lesions, no es permet entrar a les sessions d’activitat dirigida 10 minuts després d’haver-se iniciat.
 10. Fer ús de la piscina a tot aquell que presenti una ferida oberta.
 11. Banyar-se amb ulleres de vidre.

Es recomana

 1. Dur sabatilles de goma al recinte de la piscina.
 2. No abandonar la sessió abans que acabi. Si fos així, cal avisar el tècnic abans d’iniciar-se.
 3. Si patiu alguna infecció vírica, bacteriana i/o fúngica, consulteu el vostre metge.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LES SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

Hi ha activitats a les que poden accedir menors d’edat a partir de 12 anys, sempre acompanyats de pare, mare o tutor/a legal.

És obligatori

 1. Fer ús de roba i calçat esportius. No es pot utilitzar calçat de sola fosca o el que s’hagi fet servir per accedir des de l’exterior.
 2. En les activitats dolces, on el calçat no és obligatori, cal dur mitjons.
 3. Fer ús de la tovallola per raons d’higiene.
 4. Respectar l’espai reservat en el cas que s’hi faci activitat.
 5. Respectar el material d’ús intern, i seguir sempre les indicacions del tècnic.

No es permet

 1. L’entrada a les activitats col.lectives dels menors de 14 anys, tret de les específicament dissenyades al grup.
 2. La utilització individual o col.lectiva de la sala sense la presència del tècnic.
 3. L’accés amb roba i/o calçat de carrer.
 4. Accedir-hi amb la bossa d’esport. Cal deixar-la a l’armariet dels vestidors.
 5. Per mantenir l’ordre i evitar lesions, no es permet entrar a les sessions d’activitat dirigida 10 minuts després d’haver-se iniciat.
 6. L’accés als espais de material i música, així com la manipulació, només es permet amb l’autorització dels tècnics.

Es recomana

 1. Assegurar-se que el nivell i dificultat de la sessió són adequats al nivell actual de condició física.
 2. No abandonar la sessió abans que acabi. Si fos així, cal avisar el tècnic abans d’iniciar.
 3. Per garantir el nivell i la qualitat de les sessions, recomanem no entrar amb telèfon mòbil.

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS VESTIDORS

El centre no es responsabilitza dels objectes extraviats, sostrets o oblidats en els vestidors, armariets o a l’interior del centre. Els armariets d’ús puntual han de quedar lliures abans d’abandonar la instal·lació, es buidaran al tancar la instal·lació. En cas que estiguin tancats amb polsera, les pertinences es guardaran durant una setmana.

És obligatori

 1. Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors, tal com ens agradaria trobar-los.
 2. Respectar i vetllar per la convivència en els espais comuns, tenint actituds i comportaments cívics.
 3. Desar les pertinences als armariets i assegurar-se que aquest queda degudament tancat.
 4. Fer un ús raonable de l’aigua i dipositar els residus als llocs habilitats.

No es permet

 1. Dur a terme accions d’higiene personal com afaitar-se, depilar-se, tenyir-se, etc.
 2. Introduir objectes de vidre o de qualsevol material perillós.
 3. Menjar als vestidors (fer àpats).

Es recomana

 1. Fer ús de les xancletes per dutxar-se i per circular pels vestidors.
 2. No dur objectes de valor al centre.
 3. No deixar pertinences fora dels armariets.
 4. Assecar-se en el recinte de les dutxes.
 5. Fer ús de bosses de plàstic per guardar les sabates i roba mullada als armariets.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA SAUNA

És obligatori

 1. És obligatori dutxar-se abans d’entrar.
 2. És obligatori l’ús del banyador i tovallola.

No es permet

 1. No es permet entrar amb joies o objectes metàl·lics.

Es recomana

 1. El servei de sauna va dirigit a majors de 18 anys i a menors que necessitin el seu ús per prescripció mèdica. No es recomana fer-ne ús als menors de 16 anys.
 2. Es recomana desmaquillar-se abans d’entrar.
 3. Es recomana no excedir el temps d’ús: de 10 a 15 minuts
 4. Es recomana respirar per la boca lentament. En cas de sensació de falta d’aire o mareig, cal sortir de forma immediata.
 5. No es recomana el seu ús a persones amb hipertensió, malalties cardiovasculars, reumatismes crònics, refredats lleus, trastorns nerviosos, asma, bronquitis, embarassades o persones recentment operades.
 6. Al sortir es recomana dutxar-se amb aigua freda començant pels peus i acabant pel cap, i reposar de 5 a 10 minuts
 7. Les sabatilles de goma cal deixar-les a terra, no al banc.
 8. Es recomana no sortir al carrer fins que l’organisme recuperi la normalitat.

NOVA NORMATIVA PÀDEL VILADECANS

No es permet

 1. Accedir a les pistes sense roba o calçat adequats i/o sense roba.
 2. Reservar dues pistes consecutives, encara que es poden allargar els partits si no hi ha reserva posterior.
 3. Participar en dues o més reserves a partir de les 16:30h perquè puguin jugar la resta d’usuaris.
 4. L’accés de no socis menors de 14 anys sense anar acompanyats del tutor legal.
 5. No es permet que cap usuari/a de pàdel (amb abonament o amb entrada puntual) dugui a terme dins el club cap acció o pràctica que impliqui una competència directa a qualsevol dels serveis o productes oferts pel club, com ara els entrenaments personals.

És obligatori

 1. Respectar les instal·lacions.
 2. Reservar pista abans de fer-ne ús. Els socis poden reservar pista a través de l’APP Playtomic amb 72 hores naturals d’antelació, els no socis poden fer-ho amb 24 hores.
 3. Confirmar l’assistència de forma presencial de tots els jugadors abans de l’accés a pistes a la recepció del club.
 4. L’abonament del servei de la llum de pàdel (7€/h), en cas de no abonar-la el dia de la reserva, es reclamarà posteriorment a la persona que hagi fet la reserva, i això comportarà un bloqueig al torn d’entrada al centre.
 5. El servei de la llum s’abona proporcionalment al temps d’ús, incrementant o disminuint el cost en funció del temps de partit.
 6. Anul·lar la pista amb un mínim de 3 hores d’antelació en cas de no assistència. El club ofereix la possibilitat d´ajudar a tancar partits contactant amb nosaltres a través del e-mail: padel.viladecans@eurofitness.com.
 7. En cas de no presentació o anul·lació del partit, als clients que no siguin abonats de les nostres instal·lacions, no se’ls reemborsarà l’import abonat de la reserva realitzada per Playtomic, llevat que hi hagi un preavís de 12h d’antelació o per condicions climatològiques.
 8. Raspallar les sabates abans de l’accés a l’interior del centre.

Es recomana

 1. Fer un escalfament previ i posterior a l’activitat.
 2. Hidratació durant i després del joc.

El club es reserva el dret d’ocupar pistes per fer entrenaments, classes, competicions i altres compromisos, així com disposar del tancament de pistes per al seu manteniment. Aquells usuaris que facin un mal ús de les instal·lacions o provoquin danys intencionats, seran sancionats amb la impossibilitat de fer ús de les pistes durant el temps que el club determini, així com altres mesures disciplinàries que la direcció del club consideri oportunes.

Queda reservat el dret d’admissió.