full de normatives
CEM VALL HEBRON

CONDICIONS D’ABONAMENT

 1. En el moment de la inscripció, cal facilitar les dades personals, mostrant el DNI i les dades del banc o caixa, per domiciliar-hi els rebuts. En cas de pensionistes, familiars, inscripcions amb descompte, per poder-la acreditar, cal mostrar la documentació pertinent.
 2. Es respectarà en tot moment el que disposa la llei de protecció de dades de caràcter personal. Llei orgànica del15/1999.
 3. L’import de la quota d’inscripció i del primer pagament mensual serà en efectiu o targeta, cal abonar-lo a la recepció en el moment de donar-se d’alta. Els pagaments següents es domiciliaran a l’entitat bancària escollida.

NORMES ADMINISTRATIVES

 1. Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la polsera d’abonat, o de cursetista i passar-la pels torns d’accés.
 2. Els rebuts mensuals es domiciliaran a la vostra entitat bancària entre els dies 1 i 5 de cada mes.
 3. L’abonat podrà canviar la modalitat d’abonament en qualsevol moment abonant la diferència que correspongui al mostrador, o en la següent facturació sempre que ho comuniqui abans del dia 15 del mes en curs.
 4. Quan un abonat desitgi donar-se de baixa, podrà fer-ho a recepció o per correu electrònic abans del 15 del mes en curs.
 5. En cas que no ho faci, no se li farà la devolució de l’import dels rebuts tramitats.
 6. L’entitat donarà de baixa a totes aquelles persones que hagin deixat d’abonar dos mensualitats. A partir d’aquest moment no es podrà accedir a les instal·lacions. En cas de voler donar-se d’alta una altra vegada, caldrà que pagui el/s rebut/s pendents.
 7. Els rebuts impagats tindran el recàrrec corresponent i s’hauran de pagar a la recepció.
 8. Els preus s’actualitzaran el mes de gener de cada any, segons aprovació dels preus públics.
 9. En cas de pèrdua de la polsera cal comunicar-ho a la recepció el més aviat possible abonant la tarifa de reposició. Excepte en cas de robatori, on caldrà presentar la denúncia corresponent.
 10. Sempre que un abonat canviï les seves dades d’inscripció, haurà de notificar-ho per escrit a la recepció.
 11. Les entrades puntuals han de facilitar les dades personals així com un document d’identificació legal i existent (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir...).
 12. Per a qualsevol suggeriment, podeu enviar un correu electrònic a atencioclients.vallhebron@eurofitness.com
 13. En cas de modificació d’aquest reglament prevaldrà la darrera versió modificada, la qual restarà exposada al públic.
 14. Aquest reglament és d’obligat compliment per a tots els usuaris, el qual serà controlat pel personal de la instal·lació.
 15. La Direcció de la instal·lació podrà suspendre provisional o permanentment el dret d’entrada en el cas d’incompliment d’aquestes normes.

NORMES DE FUNCIONAMENT

 1. Per la vostra seguretat estem gravant amb càmeres de videovigilància.
 2. L’horari d’obertura i tancament del centre estarà exposat a la recepció.
 3. Els usuaris hauran d’atenir-se als dies i a les hores d’obertura i de tancament, segons el decret 95/2000 de 22 de febrer pel qual s’estableixen les normes sanitàries de les piscines d’ús públic.
 4. Cal respectar els horaris de les diferents activitats.
 5. La Direcció es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació o als diferents espais i activitats si s’ha arribat a l’aforament màxim permès per la reglamentació vigent o per motius de seguretat.
 6. Els menors de 15 anys no poden estar sense supervisió d’un adult a les instal·lacions, tampoc si són espectadors d’una activitat.
 7. La polsera és personal i intransferible. Fer un ús indegut pot comportar l’expulsió temporal o definitiva de la instal·lació.
 8. Els cursos i activitats complementàries seguiran el calendari escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament.
 9. La Direcció es reserva el dret de modificar el programa d’activitats en funció de les necessitats de la instal·lació.
 10. Les entrades puntuals estan condicionades a l’aforament de la instal·lació i només permetran un sol accés.
 11. Està prohibit fumar en tota la instal·lació.
 12. Està prohibit menjar, excepte en zones restringides i senyalitzades.
 13. Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte.
 14. No es pot entrar en cap espai amb envasos de vidre.
 15. No està permès anar amb banyador, descalç o amb el tors nu o mullat dins l’edifici de recepció.
 16. No es permet la venda ni consum de tabac i begudes alcohòliques. Llei 10/1991 de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985 de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
 17. No es permet l’ús de la instal·lació a persones que no compleixin els requisits higiènics mínims, ni a les persones que per malalties puguin perjudicar la resta d’usuaris.
 18. L’ascensor de la instal·lació és d’accés limitat a les persones autoritzades.
 19. Els usuaris hauran de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i amb la resta d’usuaris.
 20. La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. Els objectes perduts que hagin pogut ser recollits es guardaran a recepció durant una setmana i passat aquest temps, s’entregaran a una ONG.
 21. L’empresa no es fa responsable dels objectes de valor
 22. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material, en fer-ne mal ús, comportaran la seva reposició. En cap cas es podrà utilitzar cap mena de material i/o producte que pugui perjudicar la instal·lació.
 23. Està prohibit exercir d’entrenador personal, a tots els espais del recinte, i se suspendrà provisional o permanentment l’accés a la instal·lació a la persona que ho transgredeixi.
 24. En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic o altres malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, caldrà avisar al personal tècnic o socorrista i anar sempre acompanyat.
 25. En cas de trobar-se malament, cal avisar immediatament qualsevol treballador o treballadora de la instal·lació.
 26. L’empresa no es fa responsable dels objectes de valor en cas de robatori dins del centre.
 27. Es recomana passar un RECONEIXEMENT MÈDIC abans de qualsevol activitat física.

SALES D’ACTIVITAT DIRIGIDES

 1. No es permet l’ús lliure de la sala.
 2. És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva, cal fer ús d’una tovallola per eixugar-se la suor i és recomanable aigua per hidratar-se.
 3. No es poden entrar bosses d’esport, ni cap altre objecte.
 4. Els usuaris han de respectar-se entre si, així com el material i la programació horària dels espais. La Direcció farà públic un quadre dels horaris de les activitats programades.
 5. Cal tenir cura del material esportiu. S’ha de deixar sempre al seu lloc després d’utilitzar-lo.
 6. No es permet entrar a la sala 10 min després de l’inici de la sessió.
 7. S’ha de ser puntual. L’escalfament és imprescindible per tal d’evitar lesions.
 8. No abandoneu les sessions d’activitat dirigida fins al seu acabament. Cal avisar al tècnic si heu d’abandonar la sessió abans que s’acabi.
 9. Els joves d’entre 12 i 14 anys podran accedir a totes les classes dirigides, sempre que vagin acompanyats de la mare, pare o tutor.
 10. Accés a classes a partir dels 15 anys.

SALA DE FITNES

 1. No està permesa l’entrada a la sala als menors de 16 anys.
 2. Cal que respecteu a cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
 3. No està permès entrar amb el tors despullat, amb vestit i calçat de carrer o amb xancletes.
 4. S’ha d’anar amb roba i calçat esportiu amb la sola neta.
 5. No s’hi poden entrar bosses d’esport, ni aliments, ni ampolles de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació estimi convenient.
 6. Qui practiqui programes individuals ha de guardar la fitxa, un cop utilitzada, a l’arxivador.
 7. S’ha d’evitar que les plaques dels aparells impactin entre elles, i llançar els pesos a terra de forma incontrolada.
 8. S’ha de recollir el material i descarregar les barres de pesos just després d’utilitzar-lo.
 9. Durant la pausa de recuperació entre sèries, és obligatori cedir l’aparell si hi ha gent que està esperant.
 10. És obligatori col·locar una tovallola entre el cos i l’aparell.
 11. S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars. Es pot utilitzar el paper que hi ha a les sales.
 12. Utilitza el sistema de seguretat de les cintes per evitar accidents.

SAUNA I BANY DE VAPOR

 1. No es permet l’ús a menors de 18 anys.
 2. És obligatori dutxar-se i eixugar-se abans de fer-ne ús.
 3. Cal portar vestit de bany, sabatilles de bany i asseure’s sobre una tovallola.
 4. És aconsellable hidratar-se abans i després de la sessió.
 5. No es poden utilitzar cremes, gels, olis, aromes, maquillatge...
 6. No es pot entrar-hi menjar, beguda, diaris o revistes, ni material de piscina.
 7. Està prohibit manipular qualsevol dosificador i/o termòstat de dins el recinte.
 8. No és recomanable estar-s’hi més de 10 minuts.
 9. És imprescindible guardar silenci per respecte als altres abonats.
 10. No es pot jugar, fer soroll, etc. en aquesta zona.
 11. No podran prendre sauna i bany de vapor aquelles persones que pateixin problemes d’hipotensió, cardiopaties greus o varius.
 12. Cal sortir-ne immediatament si es nota sensació d’ofec.
 13. No es pot portar a terme cap operació d’higiene personal.

VESTIDORS

 1. Exceptuant els armariets de lloguer, es podrà gaudir d’armariets d’ús puntual amb un cadenat que cal portar de casa, per guardar-hi les pertinences.
 2. Exceptuant els armariets de lloguer, cal deixar els armariets lliures una vegada acabada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a l’obertura dels armariets i el material que s’hi trobi es dipositarà a objectes perduts.
 3. Els assecadors són únicament per eixugar-se el cabell del cap.
 4. En cas de pèrdua de la clau cal avisar el personal de la instal·lació i abonar la tarifa corresponent per a la reposició.
 5. No està permès dur a terme cap operació d’higiene personal (depilar-se, tallar- se les ungles o tenyir-se).
 6. No deixeu res fora dels armariets, ni mentre feu activitats ni quan us dutxeu, tingueu cura de les vostres pertinences en tot moment.
 7. No està permès accedir a les dutxes amb calçat de carrer per evidents motius d’higiene.
 8. Respecteu les altres persones usuàries.

PISCINA

 1. Els menors de 14 anys sempre han d’anar amb una persona adulta (Decret 95/2000 del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya).
 2. En cas de no saber nedar cal avisar el socorrista.
 3. Cal complir les normes i consells dels socorristes.
 4. No està permès canviar-se de roba en el recinte de la piscina.
 5. És obligatori l’ús de banyador, i sabatilles de bany.
 6. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua. Si abans heu fet un exercici físic, cal que us dutxeu amb sabó al vestidor.
 7. No es pot fer servir cap tipus de sabó o gel a les dutxes del recinte de la piscina.
 8. No es permet entrar menjar ni begudes amb envàs de vidre.
 9. En el recinte de la piscina (tant dins com fora de l’aigua) no es permet cap tipus de joc o activitat perillosa, com pot ser córrer, saltar, empènyer, enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
 10. Per a la utilització del material de préstec o propi cal consultar la normativa específica. Preguntar al socorrista.
 11. Els usuaris de la piscina hauran de respectar els espais que segons la programació es delimitin per a cursets i altres activitats.

PISTES DE TENNIS, PÀDEL i VÒLEI PLATJA

 1. Els abonats i abonades poden utilitzar les pistes sempre que estiguin buides, prèvia sol·licitud a recepció i seguint el criteri de reserves.
 2. Els abonats podran reservar amb 4 dies d’antelació pistes de tennis i pàdel, a través de l’aplicació que disposa la instal·lació i únicament les pistes de vòlei i tennis platja per telèfon.
 3. Els no abonats podran reservar amb 2 dies d’antelació pistes de tennis i pàdel, a través de l’aplicació que disposa la instal·lació i únicament les pistes de vòlei i tennis platja per telèfon.
 4. Si s’arriba passats 15 minuts de l’hora reservada, el centre podrà disposar de la pista per llogar-la a altres jugadors.
 5. S’ha de respectar l’horari de reserva, tant l’inici com l’acabament. No es pot allargar l’hora reservada sense consulta prèvia a recepció.
 6. No es permet jugar amb més de 4 pilotes a pista.
 7. Totes les pistes tindran una ocupació màxima de 4 persones, excepte escoles i grups d’entrenament autoritzats.
 8. Caldrà tenir un comportament adequat. No tireu o deixeu papers o altres objectes a la pista, utilitzeu les papereres.
 9. El pagament de la pista i de la llum es farà a través de l’aplicació o al mostrador de recepció. En cas de no satisfer cap pagament, l’import quedarà pendent a la fitxa de l’abonat.
 10. Les botzines d’aire comprimit, aparells musicals i material d’animació extra no està permès, és incompatible amb la resta d’activitats del centre.
 11. Cal respectar el número de pista assignat a l’aplicació o a recepció.
 12. Dins de les pistes només es pot jugar amb pilotes i raquetes homologades.
 13. Per raons de seguretat, dins les pistes de pàdel no es poden dipositar ni bosses ni cap altre tipus d’objecte. (excepte monitors amb grups d’escola)
 14. És imprescindible utilitzar calçat i roba esportiva adequada per a cada superfície. No està permès entrar amb roba i calçat de carrer. No està permès entrar a les pistes de tennis i pàdel amb banyador, xancletes o el tors nu o mullat.
 15. Cal respectar als altres jugadors i no està permès cridar ni donar cops als vidres.
 16. Els abonats podran convidar d’altres jugadors que no siguin abonats fent ús de les invitacions que l’abonat pugui disposar o pagant l’import a la pista. Els convidats, hauran de jugar necessàriament amb l’abonat que els ha convidat i en cap cas podran jugar entre si.
 17. Els menors de 15 anys no se’ls donarà cap pista per a la pràctica lliure, sinó juguen amb adults.
 18. No es permet la utilització de pistes per a la realització de classes o esdeveniments sense autorització prèvia de la direcció.
 19. Els abonats no podran utilitzar les pistes en el cas de circumstàncies meteorològiques adverses (gel, neu, pluja..), per risc de deteriorament i en el cas de ésser preparades o reparades per l’equip de manteniment.
 20. Aquest reglament és d’obligat compliment per a tots els usuaris de les pistes i serà controlat pel personal de la instal·lació. Tot abonat haurà d’identificar- se a petició de qualsevol empleat de la instal·lació. El no compliment pot suposar l’anul·lació de la reserva i/o la prohibició de l’accés a les pistes.

HORARI INSTAL·LACIÓ