Privacitat alta online

CONDICIONS D’ALTA ONLINE

CONDICIONS D’ALTA ONLINE

CONDICIONS D’ALTA ONLINE

Condicions d’alta online

Les condicions d’alta on-line com a client Eurofitness regulen en tota la seva aplicació diferents modalitats/ofertes de compra/inscripció a través del lloc Web Eurofitness.com i permeten l’alta com a client Eurofitness a qualsevol dels clubs del grup que es relacionen tot seguit:

Jump 2001, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Can Dragó, Eurofitness Can Cuyas i domicili social c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-61652376; Ubae Wellness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness St. Miquel amb domicili social al c/ Perill 16-22 08012 Barcelona i NIF B-65687782 ; Unió Barcelonina d’Associacions Esportives -UBAE- empresa gestora d’ Eurofitness Carmel amb domicili social al c/ Perill,16-22 08012 Barcelona i NIF G-59058172; Ubae Fit , SL empresa gestora d’Eurofitness Perill amb domicili social a Perill,16 08012 Barcelona i NIF B65620593.Fitness Nou Barris, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Nou Barris, amb domicili social al c/ Artesania, 63 08042 Barcelona i NIF B-62927231; Fitness Llefià, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Badalona amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-63044036; Nuscamps, S.L. empresa gestora d´Eurofitness El Sorrall, amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B61853537; Col.lectiu Fitness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Sant Cugat, amb domicili social al c/ Venus,10 08012 Barcelona i NIF B-61853537; Grup Fitness 2019, S.L. empresa gestora del Club Natura, amb domicili al c/Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-67357525; d’ara endavant Grup Eurofitness.

Les presents condicions de l’alta on-line com a client Eurofitness estan complementades per les condicions generals d’accés i ús del web Eurofitness, així com per normativa general d’inscripció, accés i ús dels clubs Eurofitness i la seva acceptació és condició prèvia indispensable perquè pugui donar-se d’alta on-line com a client Eurofitness. Amb la formalització de l’alta on-line el client declara sota la seva responsabilitat, que té l’edat legalment establerta per contractar i que ha llegit íntegrament i accepta les condicions generals del web d’Eurofitness, les condicions generals d’inscripció on-line com a client Eurofitness i la normativa general d’inscripció, accés i ús dels Clubs Eurofitness. Així mateix declara i assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat que les seves condicions físiques i de salut són aptes per a la realització d’activitats físiques i/esportives.

Eurofitness es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment el contingut total o parcial de les presents condicions d’alta on-line. Per aquest motiu es recomana als clients que llegeixin i revisin les condicions en cada moment, podent arxivar-les, imprimir-les i/o reproduir-les. Per a qualsevol dubte sobre les condicions vigents el client té a la seva disposició el telèfon de contacte del club o bé l’opció de “contacte” en el menú de la “Home” del web del club per adreçar també els seus dubtes i consultes a l’adreça de correu electrònic corresponent.

En cas que algun aspecte de les condicions d’alta fos declarat nul o ineficaç, ja sigui de manera total o parcial, seguiran sent de total aplicació tots els altres punts i condicions no afectats per la possible declaració de nul·litat o ineficàcia.

El Grup Eurofitness es reserva el dret, unilateralment i sense necessitat de previ avís, de suspendre i/o cancel·lar de forma temporal o permanent l’alta on-line com a client Eurofitness en qualsevol de les seves modalitats de quota o modalitat temporal.

El servei d’alta on-line estarà obert i a disposició dels clients Eurofitness tots els dies de l’any.

L’alta on-line  de qualsevol “oferta/modalitat” Eurofitness publicada es regirà per les següents peculiaritats:

 • No podran efectuar l’alta on-line de qualsevol oferta/modalitat les persones menors de 16 anys
 • El primer pagament es cobrarà en el moment de l’alta on-line mitjançant targeta de crèdit o dèbit utilitzant la passarel·la de pagaments habilitada i gestionada per l’entitat bancària corresponent. En aquest primer pagament quedaran també incloses totes les despeses d’inscripció (incloses despeses administratives i carnet de soci).
 • Tots els rebuts posteriors (quotes mensuals, trimestrals, semestrals o anuals corresponents segons oferta o modalitat escollida ) seran domiciliats al compte corrent que el client indiqui a tal efecte en el moment de la signatura del contracte el primer dia que vingui al club Eurofitness escollit. La tramitació dels rebuts es durà a terme a començaments de cada mes.
 • La contractació on-line d’alta com a client Eurofitness de qualsevol modalitat/oferta feta des del portal web d´Eurofitness, S.L. no serà efectiva fins a la signatura del corresponent contracte i a la presentació de l’original de la llibreta o full de les dades bancàries per a la facturació de les posteriors quotes mensuals, trimestrals , semestrals o anuals corresponents , la presentació de l’original del DNI, Passaport o carnet de conduir , així com altres documents que es requereixin per justificar els descomptes especials aplicats (per exemple targeta rosa, blava, carnet jove, modalitat familiar, etc) el primer dia d’accés al club Eurofitness escollit. El contracte es mantindrà sempre vigent mentre que el client no tramiti la baixa corresponent acord a la normativa del club.
 • Si la contractació on-line de l’alta tramitada no es formalitza abans del dia 20 del mes següent a la data de contractació on-line pot suposar la cancel·lació de la mateixa , suposant la pèrdua de tots els drets i per tant de la condició de soci Eurofitness. En aquest cas s’haurà de tornar a tramitar una nova alta . No es retornarà cap import econòmic abonat per cap motiu, i si el client tingués algun rebut pendent l’haurà d’abonar per poder tenir accés al club i signar el contracte .

L’alta on-line de qualsevol “modalitat/oferta temporal” considerada com a temporal en oferta , és a dir , que és un pack o modalitat tancada amb únic primer pagament i no hi ha més pagaments recurrents , es regirà per les següents peculiaritats:

 • No podran efectuar l’alta on-line de qualsevol altra modalitat considerada temporal les persones menors de 16 anys
 • Totes les despeses d’inscripció (incloses despeses administratives i carnet de soci si s’escau), així com la totalitat de l’import econòmic corresponent al pack o modalitat seleccionat es cobraran en el moment de l’alta on-line mitjançant targeta de crèdit o dèbit utilitzant la passarel·la de pagaments habilitada i gestionada per l’entitat bancària corresponent.

Finalitzat i consumit el pack/modalitat comprat, per poder tornar a accedir al club s’haurà de tornar a comprar una altra oferta/modalitat.

La contractació on-line d’aquest tipus d’alta com a client Eurofitness feta des del portal web Eurofitness, no serà efectiva fins a la signatura del corresponent contracte el primer dia d’accés al club Eurofitness escollit.

COM FER LA CONTRACTACIÓ ALTA ON-LINE

Per poder tramitar l’alta on-line de qualsevol modalitat /oferta temporal o no , el client ha de complementar tots els passos descrits a tal efecte, als quals accedeix des del web Eurofitness.com. o bé des de la home de cada Club ( p.e. perill.eurofitness.com , …així cada club).  Els passos descrits per a l’alta on-line són:  Dades de Contacte Seleccioneu opcions – pagament –

Prèvia selecció del Club on vol veure ,i donar-se d’alta de les ofertes/modalitats publicades , el client haurà de complimentar les seves dades de contacte en el pas 1.      “ Dades de contacte “: nom, cognoms , adreça electrònica i telèfon .

Una vegada feta la selecció i complimentades les dades sol·licitades , prement el botó “Fes-te Soci “ procedirà a calcular l’import corresponent anant a la pantalla del pas 2.    “ Seleccioneu opcions “. Aquí es mostra el resum i el desglossament de les diferents ofertes i modalitats a través de l’apartat Tria el teu pack , on l’usuari podrà seleccionar al que més l’interessi.

Es mostrarà per cada pack seleccionat la descripció de l’oferta/modalitat , preus , condicions de pagament , horaris .

Per procedir a la compra del pack seleccionat , l’usuari haurà de clicar el botó Comprar on el portarà a la última pantalla de “ Pagament “. Aquí haurà de complimentar la resta de dades sol·licitades . Aquesta pantalla mostrarà altra vegada les dades introduïdes prèviament per l’usuari , així com el resum i detall del pack seleccionat , i l’import final a pagar.

L’import final aplicat serà la resultant del pack vigent seleccionat pel client en el moment de tramitar la seva alta on-line

Aquesta pantalla, en el cas d’haver seleccionat Oferta/ Modalitat  mostrarà l’import del primer pagament i dels successius. En el cas de la  Oferta/Modalitat Temporal només mostrarà un únic pagament i import .

Sobre tots els preus fixats s’aplicarà l’IVA vigent en cada moment així com qualsevol taxa i/o impost que la legislació vigent pugui determinar.

Prement al botó “Realitzar Inscripció” es procedeix al pagament on cal introduir les dades de la targeta de crèdit/dèbit corresponents i procedir al pagament a través de la plataforma habilitada per l’entitat bancària corresponent.

CONFIRMACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ ALTA ON-LINE

Un cop completat  tots els passos anteriors descrits i acceptades les condicions/termes generals del web, les condicions generals d’inscripció, accés i ús del club i les condicions de contractació d’alta on-line rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça de correu que hagi indicat en el moment de realitzar l’alta on-line. Amb la tramesa d’aquesta confirmació s’entén que el contracte queda perfeccionat en aplicació del que disposa l’article 1.262 del Codi Civil.

 • El client s’ haurà d’adreçar a la recepció del seu club per completar la tramitació del seu expedient com a client Eurofitness amb la signatura del corresponent contracte. Per això haurà de presentar el primer dia d’accés al club Eurofitness escollit l’original de la llibreta o full de les dades bancàries per a la facturació de les posteriors quotes mensuals, trimestrals , semestrals o anuals corresponents a excepció de les ofertes/modalitats temporals, la presentació de l’original del DNI, Passaport o carnet de conduir , el comprovant de pagament on-line, així com altres documents que es requereixin per justificar els descomptes especials aplicats (per exemple targeta rosa , blava , carnet jove ,etc) si s’escau, en funció de la modalitat /oferta escollida. El contracte es mantindrà sempre vigent mentre que el client no tramiti la baixa corresponent acord a la normativa del club.

Si d’algun d’aquests documents a justificar que es requereixen no es presenten o no foren correctes ,no es podrà procedir a la signatura del contracte. En aquest cas es perdran els drets i no es retornarà cap import abonat. En el cas de regularitzar-se la situació amb el termini descrit en les normatives d’aquest document i havent pagat tots els rebuts pendents així com diferencials d’import de quotes , el client podrà signar el contracte i accedir al club segons modalitat tramitada i contractada.

 • Per part del club se li donarà una còpia del contracte, el seu número i carnet de client i la normativa d’ús aplicable del club.

DRET DE DESISTIMENT I CANCEL.LACIÓ

Un cop rebuda per part del client la confirmació de la seva alta a un dels clubs Eurofitness mitjançant la tramesa d’ un e.mail de confirmació a la direcció de correu que el client hagi indicat a tal efecte, el client pot desistir de la contractació.

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte. sempre que durant aquest termini de temps no hagi estat beneficiari de cap altra servei vinculat amb la condició de client Eurofitness, tot segons el que indica la Llei 7/1996 de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-nos, a la societat del grup Eurofitness que contracti el servei: Jump 2001, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Can Dragó, Eurofitness Can Cuyas i domicili social c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-61652376; Ubae Wellness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness St. Miquel amb domicili social al c/ Perill 16-22 08012 Barcelona i NIF B-65687782 ; Unió Barcelonina d’Associacions Esportives -UBAE- empresa gestora d’ Eurofitness Carmel amb domicili social al c/ Perill,16-22 08012 Barcelona i NIF G-59058172; Ubae Fit , SL empresa gestora d’Eurofitness Perill amb domicili social a Perill,16 08012 Barceloona i NIF B65620593.Fitness Nou Barris, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Nou Barris, amb domicili social al c/ Artesania, 63 08042 Barcelona i NIF B-62927231; Fitness Llefià, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Badalona amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-63044036; Nuscamps, S.L. empresa gestora d´Eurofitness El Sorrall, amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B61853537; Col.lectiu Fitness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Sant Cugat, amb domicili social al c/ Venus,10 08012 Barcelona i NIF B-61853537; Grup Fitness 2019, S.L. empresa gestora del Club Natura, amb domicili al c/Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-67357525; d’ara endavant Grup Eurofitness.

la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori:

Model de formulari de desistiment

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

– A l’atenció de (aquí s’haurà d’inserir el nom de l’empresari, la seva adreça completa i, si disposa d’ells, el seu nombre de fax i la seva adreça de correu electrònic):

– Per la present li comunico/comuniquem que desisteixo de la meva/desistim del nostre  contracte de prestació del següent servei:………………….

– Demanat el/rebut el…………….

– (Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris)

– (Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris)

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (si el present formulari es presenta en paper)

– (Data)

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Si vostè ha sol·licitat que la prestació de serveis doni començament durant el període de desistiment, ens abonarà un import proporcional a la part ja prestada del servei al moment en què ens hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’objecte total del contracte.

El client que hagi d’exercitar el seu dret de cancelació o no consentiment podrà fer-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a través de l’opció de “Contacte” en el menú de la “Home” del web del club on a tramitat d’alta on-line, o bé per correu ordinari a la direcció del mateix club.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per a la compra/inscripció on-line de l’alta com a client Eurofitness cal facilitar totes les dades de caràcter personal que en el formulari d’alta estan indicats amb un asterisc (*). No omplir correctament els formularis pot comportar que no es pugui mostrar les ofertes ni fer efectiva la compra/inscripció d’alta on-line com a client Eurofitness.

Les dades facilitades han de ser sempre i en tot cas exactes i certes, comprometent-se el client a comunicar qualsevol variació en les dades personals facilitades a fi i efecte de que sempre i en tot moment es disposi d’informació actualitzada i sense errades.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En compliment d’allò previst a la normativa de protecció de dades s’informa del que les dades de caràcter personal que es facilitin en el moment de formalitzar l’alta o en un futur, en motiu de la seva condició de client Eurofitness dels que són responsables la societat del Grup Eurofitness gestora del club en el que sol·liciti l’alta (segons relació exhaustiva indicada a l’inici d’aquests link) les tractarà amb la finalitat de gestionar l’alta com a client Eurofitness i la relació contractual entre ambdues parts establerta, permetent portar un control específic d’accés als clubs Eurofitness i de seguretat amb càmeres de vídeo vigilància.

Tan mateix mitjançant l’alta el client Eurofitness les seves dades de caràcter personal es tractaran per a les següents finalitats addicionals:

 • Tramesa d’informació comercial sobre activitats d’Eurofitness relacionades amb el servei, ja sigui via correu ordinari, correu electrònic, SMS o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Contacte del Delegat de Protecció de Dades del Grup EUROFITNESS:
Contacte DPD: dpd@eurofitness.com

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades per la relació comercial com client es conservaran mentre es mantingui la relació contractual amb la societat del Grup Eurofitness gestora del club en el que sol·liciti l’alta i posteriorment fins a complir amb obligacions legals de conservació sobre la base de normativa vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades per la gestió del servei es l’execució del contracte. Per enviar-li informació de les nostres activitats relacionades amb el servei contractat és basa en el interès legítim.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si les societats de Grup Eurofitness estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  les societats de Grup Eurofitness deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable.
 • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.
 • Pot consultar més informació sobre l’exercici dels seus drets o presentar a una reclamació, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es.

El client podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés , rectificació , supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes previstos legalment, contactant amb nosaltres per correu a Eurofitness c/ Venus 8 08012 Barcelona o bé a l’adreça de correu electrònic dpd@eurofitness.com

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Adreça postal o electrònica

Mesures de seguretat
El Grup Eurofitness donarà en tot moment tractament confidencial i en compliment dels usos expressament previstos en aquest document i manifesta tenir implantades les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la protecció de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

SUBSCRIPCIÓ A SERVEIS

En compliment dels articles 21 i 22 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), li demanarem el seu consentiment exprés per rebre informacions/comunicacions/ofertes comercialsi/o publicitàries del Grup Eurofitness mitjançant qualsevol canal de comunicació electrònic o telefònic.

L’acceptació a rebre-les es dona amb l’acceptació de les condicions de “ Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal” descrites en aquests link i que apareixen a cada formulari de recollida de dades personals habilitat al lloc web.

Sense perjudici d’això, li donem la possibilitat a cada comunicació/informació publicitària o comercial , per mitjans electrònics , de manifestar la seva negativa a continuar rebent aquests tipus de comunicacions o informacions , segons especifica l’apartat de Confidencialitat i Protecció de Dades. 

SOCIETATS  I CLUBS DEL GRUP EUROFITNESS(EUROFITNESS)

Jump 2001, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Can Dragó, Eurofitness Can Cuyas i domicili social c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-61652376; Ubae Wellness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness St. Miquel amb domicili social al c/ Perill 16-22 08012 Barcelona i NIF B-65687782 ; Unió Barcelonina d’Associacions Esportives -UBAE- empresa gestora d’ Eurofitness Carmel amb domicili social al c/ Perill,16-22 08012 Barcelona i NIF G-59058172; Ubae Fit , SL empresa gestora d’Eurofitness Perill amb domicili social a Perill,16 08012 Barceloona i NIF B65620593.Fitness Nou Barris, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Nou Barris, amb domicili social al c/ Artesania, 63 08042 Barcelona i NIF B-62927231; Fitness Llefià, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Badalona amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-63044036; Nuscamps, S.L. empresa gestora d´Eurofitness El Sorrall, amb domicili social al c/ Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B61853537; Col.lectiu Fitness, S.L. empresa gestora d´Eurofitness Sant Cugat, amb domicili social al c/ Venus,10 08012 Barcelona i NIF B-61853537;Grup Fitness 2019, S.L. empresa gestora del Club Natura, amb domicili al c/Venus, 8 08012 Barcelona i NIF B-67357525; d’ara endavant Grup Eurofitness.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions de contractació on-line es regiran per allò previst en elles i per la legislació de qualsevol àmbit d’especial aplicació.

Per a qualsevol qüestió litigiosa que pugui derivar de les presents condicions, el seu contingut o aplicació les parts contractants renuncien al seu propi fur i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Barcelona.

L’acceptació d’aquestes condicions per a la contractació on-line de l’alta com a client Eurofitness, així com les condicions generals del web Eurofitness, les condicions generals d’inscripció on-line com a client Eurofitness i la normativa general d’inscripció, accés i ús dels clubs Eurofitness, és condició prèvia i indispensable perquè es pugui donar d’alta com a client Eurofitness en la modalitat d’alta on-line.

El client declara sota la seva responsabilitat haver llegit íntegrament i acceptat totes les condicions esmentades.

Fes-te soci. Alta On-Line

La manera més fàcil de fer-te soci d’Eurofitness.
Fes-te soci ara online i gaudeix dels avantatges exclusius només per a altes online.
T’ho posem fàcil: selecciones el Club, omples les dades personals, esculls l’oferta que més s’ajusti a les teves necessitats i fas el pagament!

1. Dades de contacte
2. Seleccioneu opcions
3. Pagament

Demana la teva invitació

Et convidem a que gaudeixis de Eurofitness. Omple el formulari amb les teves dades i disposaràs d'una invitació personal.

Gènere
Document
Data de naixement

Formulari de contacte

Deixa'ns les teves dades i contactarem amb tu.